Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Thanh tra tỉnh An Giang
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Thanh tra tỉnh An Giang

20/03/2020

Ngày 13/3/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-TTT phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của cơ quan Thanh tra tỉnh nhằm triển khai Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

 

Với mục đích đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công chức và người lao động nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến nhằm từng bước đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào trọng tâm, có hiệu quả, thường xuyên và kịp thời. Qua đó tạo điều kiện cho công chức Thanh tra trao dồi kiến thức về pháp luật, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ.


Theo đó, Thanh tra tỉnh tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành có liên quan đến hoạt động của ngành Thanh tra; đồng thời tập trung tuyên truyền các Luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV theo Kế hoạch số 568/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 19/02/2020 và Văn bản số 164/UBND-NC ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh.


Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, chủ trương mới ban hành, bên cạnh duy trì sinh hoạt Ngày pháp luật tại đơn vị để tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến công chức và thực thi công vụ như: quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của công chức; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn