Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Thanh tra tỉnh An Giang công bố Quyết định kiểm tra công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn thị xã Tân Châu

28/02/2020

Ngày 26/02/2020, tại UBND thị xã Tân Châu, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 29/QĐ-TTT ngày 21/02/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc kiểm tra công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn thị xã Tân Châu.

Thanh tra tỉnh công bố quyết định kiểm tra tại UBND thị xã Tân Châu


Nội dung kiểm tra tập trung đối với công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

 

Kiểm tra công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của Sở và UBND cấp huyện là hoạt động thường xuyên hàng năm của Thanh tra tỉnh nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai sót về trình tự, thủ tục trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đã được pháp luật quy định; đồng thời làm rõ nguyên nhân về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, qua đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời việc thực hiện hoàn thành các kết luận thanh tra tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động xử lý sau thanh tra./.

 

 

Khưu Thị Bích (Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra)

Thanh tra tỉnh An Giang công bố Quyết định kiểm tra công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn thị xã Tân Châu

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn