Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh An Giang
CHÁNH THANH TRA TỈNH - VÕ THANH TRÁNG

   Họ và tên: VÕ THANH TRÁNG

   Sinh ngày: 04/10/1962

   Quê quán: xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

   Học vị: Cử nhân

   Điện thoại: 02963.856.461

   Email: vttrang@angiang.gov.vn

 

 

* Trách nhiệm:

 

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra An Giang; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22 Luật Thanh tra; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

* Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

 

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật.


- Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Cơ quan.


- Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cơ quan.


- Thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật.


- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 191-QĐ/TU ngày 28/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


* Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng.


Phụ trách Thanh tra huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Phú Tân, An Phú.