Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Skip portlet Portlet Menu
 Những kết quả tích cực về thực hiện tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (31/10/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, địa phương thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, đạt được nhiều kết quả tích cực.
 Một số kết quả chủ yếu công tác phòng, chống tham nhũng tháng 10/2018 (31/10/2018)
Trong kỳ thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị, hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” đã tổ chức 01 lớp, 24 cuộc, 822 lượt người tham dự tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, cá nhân, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… (trong đó UBND thành phố Long Xuyên 01 lớp, 104 lượt; UBND huyện Châu Phú 04 cuộc, 76 lượt; Hội Cựu chiến binh tỉnh 19 cuộc, 470 lượt, Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị 01 cuộc, 172 người).
 Những kết quả chủ yếu qua công tác phòng, chống tham nhũng quý III/2018 (09/10/2018)
Trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch năm 2018, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong quý III năm 2018 đạt được những kết quả chủ yếu sau:
 Thanh tra tỉnh công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại Sở Khoa học & Công nghệ An Giang (16/08/2018)
Thực hiện Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh. Ngày 01/8/2018, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 101/QĐ-TTT ngày 26/7/2017 của Thanh tra tỉnh về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại Sở Khoa học & Công nghệ.
 Một số kết quả chủ yếu công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7/2018 (16/08/2018)
Trong kỳ, các cấp, các ngành duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, cá nhân, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị, hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” với 79 cuộc, 2.789 lượt người tham dự (trong đó Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 02 cuộc, 300 lượt; Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh 245 người; Hội Cựu chiến binh tỉnh 72 cuộc, 1.619 lượt; Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 01 cuộc, 340 người; Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị 170 người và UBND huyện Châu Phú 04 cuộc, 115 lượt).
 Thanh tra tỉnh công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Tịnh Biên (13/07/2018)
Thực hiện Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh và Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh. Ngày 27/6/2018, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 93/QĐ-TTT ngày 21/6/2018 về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Tịnh Biên.
 Những kết quả chủ yếu công tác phòng, chống tham nhũng quý II năm 2018 (13/07/2018)
Trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch năm 2018, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong quý II năm 2018 đạt được những kết quả chủ yếu sau:
 Một số kết quả chủ yếu công tác phòng, chống tham nhũng tháng 5/2018 (01/06/2018)
Trong tháng 5, các cấp, các ngành duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, cá nhân, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị, hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” với 126 cuộc, 2.416 lượt người tham dự (trong đó Hội Cựu chiến binh tỉnh 120 cuộc, 2.022 người; Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 01 cuộc, 160 người; Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị 172 người và UBND huyện Châu Phú 05 cuộc, 62 người). Các cơ quan thanh tra triển khai thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch thanh tra năm 2018 được cấp thẩm quyền phê duyệt
 Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang (27/04/2018)
Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch, tài sản thu nhập. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Văn số 1860/UBND-NC ngày 23/10/2017 triển khai việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
 Một số kết quả chủ yếu công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4/2018 (19/04/2018)
Trong kỳ, các cấp, các ngành duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, cá nhân, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị, hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” với 78 cuộc, 2.077 lượt người tham dự (trong đó: Hội Cựu chiến binh tỉnh 71 cuộc 1.911 lượt và UBND huyện Châu Phú 07 cuộc 166 lượt).

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang