Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
 Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang (09/10/2018)
Tăng cường thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, ngày 24/6/2016, UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị 1714/CT-UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo theo dõi thực hiện kết luận thanh tra.
 Kết quả thực hiện KLTT qua công tác rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 10-KH/TU của Tỉnh uỷ (16/08/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Hàng năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Để thực hiện rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành các quyết thành lập Đoàn rà soát, phê duyệt kế hoạch tiến hành rà soát. Theo đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ rà soát đối với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
 Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra trên địa bàn tỉnh (30/03/2018)
Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UB phê duyệt chương trình công tác năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh; theo đó, xác định trong năm 2018 sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra.
 Quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (29/03/2018)
Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 99/2017/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.
 Quy định về Quy trình giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra tại Thanh tra tỉnh An Giang (25/08/2017)
Trong cụ thể trách nhiệm của Tổ giám sát, công chức được giao nhiệm vụ giám sát (viết tắt là Người giám sát) và các thành viên Đoàn thanh tra trong công tác giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh, ngày 23/3/2017, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTT Quy trình giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra tại Thanh tra tỉnh; Quy trình này gồm 03 chương, 11 điều quy định về trình tự, thủ tục và nội dung giám sát hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.
 UBND tỉnh An Giang triển khai rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2016 tại các sở, ban, ngành theo Kế hoạch 10-KH/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy (15/08/2017)
Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 10 của Tỉnh ủy
 Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (30/06/2017)
Ngày 11/5/2016, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra, Quyết định giám hoạt động của Đoàn thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Tham dự công bố Quyết định có ông Trương Hữu Luyến - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Tổ giám sát; ông Võ Bình Thư - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với đại diện lãnh đạo Thanh tra, Phòng Tài chính – Kế hoạch của Sở; đại diện của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang; đại diện của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
 Thanh tra tỉnh công bố quyết định giám sát hoạt động Đoàn thanh tra tại Tỉnh đoàn An Giang (17/05/2017)
Ngày 20/4/2017, tại UBND tại Tỉnh đoàn An Giang, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra, Quyết định giám hoạt động của Đoàn thanh tra dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh An Giang.
 Thanh tra tỉnh công bố quyết định kiểm tra tại huyện Thoại Sơn năm 2017 (20/04/2017)
Ngày 10/4/2017, tại UBND huyện Thoại Sơn, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 43/QĐ-TTT ngày 27/3/2017 của Thanh tra tỉnh về việc kiểm tra công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn.
 Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra việc tổ chức thực hiện Chưong trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh An Giang tại huyện An Phú (25/10/2016)
Ngày 23/6/2016, tại UBND huyện An Phủ, Thanh tra tinh tiến hành công bố Ọuyêt định thanh tra, Quyết định giám hoạt động của Đoàn thanh tra việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuỵến dan cư vượt lũ giai đoạn 2 trên địa bàn tình An Giang

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang