Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Thanh tra tỉnh An Giang (05/02/2018)
Với mục đích đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công chức và người lao động. Công chức Thanh tra phải là những người gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật đến các đối tượng có liên quan và trong nhân dân. qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, ngày 15 tháng 01 năm 2018, Thanh tra tinh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-TTT về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Thanh tra tỉnh.
 Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị (31/01/2018)
Ngày 31/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Tiêu chuẩn này áp dụng tại các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước.
 An Giang ban hành Quy định về quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (25/01/2018)
UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 101/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 , quy định về tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể, chức trách, nhiệm vụ và cách thức tổ chức tuyển chọn, quản lý, sử dụng; quyền lợi, nghĩa vụ, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Quy định mới của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (09/01/2018)
Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
 Quy định mới của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (05/01/2018)
Ngày 05/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ bao gồm các nội dung như sau:
 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quyết định Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh (27/12/2017)
Ngày 14 /11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND kèm theo Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 Quy định mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang (27/12/2017)
Nhằm cụ thể hóa các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, ngày 12 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 (27/12/2017)
Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018.
 An Giang triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (27/12/2017)
Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ngày 08 tháng 12 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 744A/KH-UBND triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN)
 Điều chỉnh chế độ hưu trí mới (26/12/2017)
Theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 có hiệu lực ngày 01/01/2016

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang