Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
 Quy định mới về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 (06/07/2018)
Ngày 16/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, có hiệu lự thì hành từ ngày 01/5/2018, quy định:
 Những điều cần biết về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (06/07/2018)
Ngày 12/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2018.
 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (21/05/2018)
Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
 Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 01/07/2018 (21/05/2018)
Ngày 15/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng, thay cho mức 1,3 triệu đồng/tháng trước đây
 Hướng dẫn chi tiết về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (21/05/2018)
Theo quy định tại Điều 16 Khoản 2 Luật Đấu thầu và Điều 35 Khoản 7 Thông tư số 03/2016/TT- BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 01/01/2018, các cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc: Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
 Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước (21/05/2018)
Ngày 12/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.
 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. (11/05/2018)
Ngày 12/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định gồm 5 Chương với 73 điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
 Quy chế ứng trước vốn tạo quỹ đất đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang (20/04/2018)
Ngày 02 tháng 4 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế ứng trước vốn tạo quỹ đất đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, dùng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh và các dự án đầu tư cấp bách cần phải triển khai để khắc phục sự cố môi trường, thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
 Xây dựng hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo (19/04/2018)
Ngày 09/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2018/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
 Quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng cơ quan Nhà nước (19/04/2018)
Ngày 27/3/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang