Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tham nhũng
An Giang tăng cường bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
26/06/2019

Ngày 23/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Văn bản số 779-CV/TU yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.


Để triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 540/UBND-NC ngày 19/6/2019 yêu cầu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: 


Thứ nhất, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; Văn bản số 779-CV/TU ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực.


Thứ hai, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; thực hiện nghiêm việc tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân.Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che, dung túng người bị tố cáo.


Thứ ba, Thanh tra các ngành, các cấp tăng cường công tác thanh tra, kịp thời phát hiện các cơ quan, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ bảo vệ ngưới tố cáo, người phản ánh, kiến nghị cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và của cơ quan, tổ chức. Phát hiện, làm rõ và kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý theo quy định.


Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; hướng dẫn cho Thanh tra sở, ngành, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.


Thứ tư, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo.


Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.       

 

Nguồn:
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang