Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Hoạt động toàn ngành
Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017
27/09/2017

1. Về công tác thanh tra


a. Thanh tra hành chính:


Toàn ngành tiến hành 110 cuộc, gồm 80 cuộc theo kế hoạch và 30 cuộc đột xuất. Đã kết thúc 87 cuộc và ban hành 73 kết luận. Qua thanh tra phát hiện 70/175 đơn vị sai phạm với tổng số tiền 8.629,32 triệu đồng và 91.042,08m2. Căn cứ vào nội dung và tính chất sai phạm đã kiến nghị thu hồi 4.542,32 triệu đồng và 90.793,68m2 đất, kiến nghị xử lý khác 4.087 triệu đồng và 248,4m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 21 tổ chức và 84 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 03 vụ, 10 đối tượng. Đã thu nộp ngân sách 2.060,79 triệu đồng (đạt 45,37%) và 16.636,1m2 đất.


Những vi phạm chủ yếu: Thanh toán khối lượng cao hơn thực tế thi công, xác định giá gói thầu không đúng quy định, dẫn đến việc ký kết hợp đồng thi công vượt so với giá gói thầu; thiếu kiểm tra công tác kế toán dẫn đến sai phạm trong việc rút lương, các khoản phụ cấp và kế toán chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội; tự ý sử dụng ngân sách, các nguồn thu ngoài ngân sách, không có sổ sách theo dõi, phiếu thu, phiếu chi không có lãnh đạo ký duyệt; chi sai nguyên tắc tài chính và dự toán tính thừa khối lượng;cấp sai, chi trùng, chi vượt mức hỗ trợ người sản xuất lúa và chứng từ thanh toán chưa đúng quy định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai về trình tự, thủ tục, nhận chuyển nhượng đất chưa đúng quy định...


b. Thanh tra chuyên ngành


Thanh tra các sở, ngànhđã thực hiện 245cuộc thanh tra, kiểm tra (114 cuộc có thành lập Đoàn và 131 cuộc thanh, kiểm tra độc lập) với 28.714 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện 5.845 tổ chức và cá nhân vi phạm với tổng số tiền 99.268 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 10.730 triệu đồng; đã lập biên bản và ban hành 1.305 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4.124 triệu đồng. Đã thu nộp 3.961 triệu đồng (đạt 39,92%).
Nội dung các vi phạm chủ yếu: một số điểm trường thực hiện quy chế công khai và các khoản thu chi chưa đầy đủ; khai thác cát không có giấy phép, khai thác đá vượt công suất quy định tại giấy phép; ký hợp đồng lao động chưa đúng loại; tham gia bảo hiểm chưa đầy đủ số người thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội; nợ đọng BHXH; kinh doanh thuốc thú y sử dụng chứng chỉ hành nghề đã hết hạn; buôn bán thuốc BVTV có hoạt chất trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam,…


* Nhận xét, đánh giá:
Ngay từ đầu năm, các cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan thanh tra đã tập trung hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khẩn trương triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt. Việc thanh tra, kiểm tra đều được căn cứ vào quyết định và kế hoạch tiến hành thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra đảm bảo theo quy định. Các Đoàn thanh tra, kiểm tra đã nỗ lực tích cực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện những vi phạm, kiến nghị xử lý chấn chỉnh, khắc phục, thu hồi về tiền và tài sản qua thanh tra; đồng thời, kiến nghị xử lý trách nhiệm hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.


Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra không phù hợp với lực lượng hiện có; một vài nơichậm triển khai các cuộc thanh, kiểm tra, không đảm bảo tiến độ kế hoạch được phê duyệt.Một số cuộc thanh tra phức tạp, thời gian kết luận thanh tra kéo dài, chưa đảm bảo quy định.


2. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:


Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 6.707 lượt người và 23 đoàn đông người với 139 lượt; tiếp nhận 2.008đơn, gồm 1.621 đơn khiếu nại, 72đơn tố cáo và 315 đơn kiến nghị, phản ánh.Đơn không thuộc thẩm quyền đã xử lý 1.607 đơn, đơn thuộc thẩm quyền 401 đơn, đã giải quyết 282/374 đơn khiếu nại (đạt 75,40%) và 19/27 đơn tố cáo (đạt 70,39%).


* Nhận xét, đánh giá
UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các ngành, các cấp tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tích cực, quan tâm trong tiếp dân, đối thoại với người khiếu nại. Kết quả đã giải quyết 301/401 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 75,06%. Các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành ngay, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.


Tuy nhiên ở một số địa phương chưa thể hiệnhết tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là việc chủ động tìm giải pháp giải quyết hợp tình, hợp lý để xử lý dứt điểm các vụ việc gay gắt, phức tạp, kéo dài. Ý thức chấp hành pháp luật cũng như sự hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người khiếu nại còn hạn chế, trong khi đó các quy định pháp luật về an ninh trật tự chưa được tổ chức thực hiện nghiêm. Từ đó, một số trường hợp mặc dù đã được giải quyết có lý, có tình nhưng vẫn không chấp nhận, cố ý khiếu nại kéo dài.


3. Công tác phòng, chống tham nhũng:


Trong 09 tháng đầu năm đã tổ chức tuyên truyền được 03 lớp và 920 cuộc với 28.620 lượt người tham dự.Đã ban hành 77 kế hoạch và nhiều văn bản về công tác PCTN. Qua thanh tra trách nhiệm về PCTN, cáccơ quan, tổ chức đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩnđối với18 đơn vị trực thuộc, phát hiện sai phạm, kiến nghị và đã thu hồi 32,67 triệu đồng; đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 101cán bộ, công chứccủa cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với 124 đơn vị. Qua hoạt động thanh tra, đã chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra 03 vụ, 10 đối tượng.


* Nhận xét, đánh giá
Công tác PCTN đã được các cấp ủy, các ngành, địa phương quan tâm, có sự chuyển biến tích cực, thể hiện rõ hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện và tích cực hơn; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCTN ngày càng hoàn thiện; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN được tăng cường và đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng ngày càng đi vào thực chất hơn.


Tuy nhiên công tác tuyên truyền chưa đồng đều, liên tục, thiếu chiều sâu, đôi lúc mang tính hình thức; Việc tự kiểm tra đôi lúc còn hình thức, nể nang, né tránh, vừa xử lý không nghiêm, chưa thúc đẩy sự phát triển thành phong trào PCTN, tiêu cực trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị;việc chấp hành chế độ báo cáo, xây dựng và thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện các quy định pháp luật PCTN ở một số đơn vị chưa đảm bảo nội dung, còn chậm so với quy định.


4. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng


Toàn tỉnh tiến hành 41 cuộc tại 73 đơn vị. Đã kết thúc 41 cuộc và ban hành kết luận 37 cuộc, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 13 tổ chức và 16 cá nhân, xử lý hành chính 01 cá nhân.


* Nhận xét, đánh giá


Nhìn chung các đơn vị thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật về thanh tra; khiếu nại, tố cáo và PCTN theo quy định. Tuy nhiên, vẫn có một số đơn vị chưa tập hợp đầy đủ kiến nghị của người dân vào sổ tiếp dân; chưa phân công cụ thể vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo PCTN; hàng năm không xây dựng các kế hoạch về công tác PCTN, chuyển đổi vị trí công tác, tuyên truyền pháp luật về PCTN; không niêm yết công khai hoạt động tài chính, ngân sách, xây dựng một số định mức chi không đúng quy định;... Qua đó đã kiến nghị các đơn vị khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót theo kết luận thanh tra.

 

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Hằng
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang