Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức
16/07/2019

Theo đó, một số điểm đáng lưu ý của Thông tư 03/2019/TT-BNV là:

 

Thứ nhất: về tuyển dụng công chức

 

- Việc thi tuyển, xét tuyển công chức được thực hiện theo Quy chế, nội quy mới ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV kể từ ngày 01/7/2019, đồng thời bãi bỏ quy định về tuyển dụng không qua thi tuyển đối với:

 

+ Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

 

+ Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

 

- Quy định cũng nói rõ đối tượng tuyển dụng không qua thi cử theo quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ); bao gồm:

 

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã có thời gian làm viên chức từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự);

 

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trong lực lượng vũ trang hoặc làm công tác cơ yếu tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc các tổ chức của lực lượng cơ yếu;

 

+ Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHHMTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc từ đủ 60 tháng không kể thời gian thử việc.

 

- Trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội , tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc bổ nhiệm chức vụ, chức danh tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên  mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn nhà nước  giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

 

- Đối với trường hợp tiếp nhận công chức để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên thì quy trình tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển được thực hiện đồng thời với quy trình bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

 

Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức được thực hiện theo quy định về hồ sơ công chức.

 

Thứ hai, về chế độ hợp đồng lao động (Hợp đồng 68) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

 

- Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc tại Điều 1 Nghị định  68/2000/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp được: Điều chỉnh theo quy định pháp luật về lao động, dân sự, thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

- Riêng đối với cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2014 của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018; mức lương trong hợp đồng mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

 

Nguồn:
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang