Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Hoạt động toàn ngành
Thanh tra Chính phủ công bố các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước
05/01/2018

Ngày 26/12/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 3164/QĐ-TTCP công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ, bao gồm các nội dung sau:


- Thủ tục giải quyết khiếu nại:


+ Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cơ quan Trung ương do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện. Đối với việc giải quyết khiếu nại lần hai thì có thêm Thanh tra Bộ thực hiện.


+ Giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai tại cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện.


+ Giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai tại cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện.


+ Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.


- Thủ tục giải quyết tố cáo:


+ Giải quyết tố cáo tại cơ quan Trung ương do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện.


+ Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện.


+ Giải quyết tố cáo tại cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện.


+ Giải quyết tố cáo tại cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.


- Thủ tục tiếp công dân:


+ Tiếp công dân tại cơ quan Trung ương cấp Bộ do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện.


+ Tiếp công dân tại cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện.


+ Tiếp công dân tại cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện.


+ Tiếp công dân tại cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.


- Thủ tục xử lý đơn:


+ Xử lý đơn tại các cơ quan Trung ương do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện.


+ Xử lý đơn tại cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện.


+ Xử lý đơn tại cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện.


+ Xử lý đơn tại cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.


- Thủ tục phòng, chống tham nhũng:


+ Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập do các cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện.


+ Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập do các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện.


+ Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập do cơ quan thanh tra Nhà nước các cấp, bộ phận tổ chức cán bộ trong các cơ quan thuộc Chính phủ, bộ phận phụ trách công tác thanh tra nội bộ, tổ chức cán bộ trong các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện.


+ Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình do cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện.


+ Thủ tục thực hiện việc giải trình do các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện.


- Thủ tục trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, khen thưởng trong ngành thanh tra:


+ Thủ tục cấp mới Thẻ thanh tra do Thanh tra Chính phủ thực hiện.


+ Thủ tục đổi Thẻ thanh tra do Thanh tra Chính phủ thực hiện.


+ Thủ tục cấp lại Thẻ thanh tra do Thanh tra Chính phủ thực hiện.


+ Thủ tục xét tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp thanh tra” do Thanh tra Chính phủ thực hiện.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2017 và thay thê Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Thanh tra Chính phủ.

 

Nguồn: Trần Văn Phúc (Phòng TT. NCVX)
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang