Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Hoạt động toàn ngành
Thanh tra tỉnh sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy
17/08/2018

Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhầm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành các chính sách hợp lòng dân, không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước trong sạch về phẩm chất đạo đức, tinh thông nghiệp vụ và tận tụy, gần gũi phục vụ tốt cho Nhân dân. Do đó, từ sau khi có Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy Đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh luôn quan tâm tổ chức thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Đề án.


Công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt triển khai các văn bản có liên quan đến công chức, người lao động của cơ quan đảm bảo thực hiện nghiêm túc, nhất là nội dung của Đề án số 03-ĐA/TU và Kế hoạch số 484/KH-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh (thực hiện Đề án 03-ĐA/TU); phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cấp ủy, Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn   triển khai và phát động các phong trào thi đua đến toàn thể công chức, người lao động gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc triển khai, đôn đốc và kiểm tra thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận tại Thanh tra tỉnh được quan tâm thực hiện thường xuyên.  Các cá nhân đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trên cơ sở Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ (Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan  hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập) và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU tại cơ quan trong kỳ sơ kết, đã góp phần nâng cao năng lực công chức, người lao động; hiệu quả công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng cao với tiêu chí tích cực tham mưu giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh và các đơn khiếu nại phức tạp, kéo dài; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, phát hiện và tham mưu hướng dẫn cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm liên quan quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân theo quy định.


Công tác tiếp công dân được được tổ chức thực hiện nghiêm túc, cơ quan đã tiếp thường xuyên 274 lượt, xử lý 312 đơn, Chánh Thanh tra tiếp công dân định kỳ 39 lượt; tham gia tiếp dân của UBND tỉnh đối với 25/27 hộ dân khiếu nại (tập trung khiếu nại đeo bám kéo dài tại Hà Nội). Tham mưu UBND tỉnh giải quyết 29/29 đơn thuộc thẩm quyền, hoàn thành xác minh, báo cáo UBND tỉnh và làm việc cấp huyện 38 vụ. Thực hiện hiệu quả việc phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan chuyên môn của Tỉnh tiếp công dân và kiểm tra, rà soát 56 vụ việc đã có kết luận của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh  giải quyết dứt điểm 22 hộ khiếu nại, với chính sách giải quyết có tổng số tiền 12.202.956 đồng và 24 nền nhà. Hoàn thành 09/09 cuộc thanh tra theo kế hoạch, phát hiện tổng sai phạm kiến nghị thu nộp ngân sách 2.033,9 triệu đồng (đạt 100%); 06 tháng đầu năm 2018, triển khai 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch (12/12 cuộc), công bố kết luận 05 cuộc, các cuộc còn lại đang trong quá trình tiến hành thanh tra, thu nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh 711 triệu đồng, kiến nghị xử lý vi phạm về hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.


Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai 05 văn bản thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 (Bộ chỉ số PACA 2017) và thành lập Tổ đánh giá Chỉ số PACA 2017 cấp tỉnh. Triển khai, thực hiện nội dung “Đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 24-01-2018 của UBND tỉnh về Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) năm 2018. Hoạt động giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra đã đi vào nề nếp luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, qua đó, việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra  thực hiện kết luận thanh tra ngày càng phát huy hiệu quả.  


Việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và công khai minh bạch trong thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước và chương trình, kế hoạch, thu, chi tài chính, nội quy, các quy chế của cơ quan; thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; về phân công công việc và trách nhiệm của người đứng dầu; chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm…Triển khai thực hiện qua niêm yết tại Văn phòng, thông báo tại các cuộc họp giao ban, Hội nghị cán bộ, công chức, đăng trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, qua hộp thư điện tử của công chức, người lao động..vv. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật; vận hành thông suốt, ổn định Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh (đưa tin được 102 bài viết); ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử (VIC), phần mềm một cửa (MCC), phần mềm theo dõi văn bản chỉ đạo, điều hành tại Thanh tra tỉnh. Áp dụng việc chỉ đạo điều hành, xử lý văn bản qua Văn phòng điện tử; công chức đều xử lý công việc và tiếp nhận thông tin qua hệ thống hộp thư điện tử. Duy trì và vận hành có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính cũng được kết hợp hiệu quả tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, "Ngày pháp luật" và trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh.    


Hàng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, ổn định bộ phận làm công tác tiếp công dân đảm bảo về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác; phân công lãnh đạo phụ trách và bố trí công chức theo dõi công tác dân vận, quy chế dân chủ; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; luôn triển khai thực hiện tốt và công bố công khai theo quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh (nhất là thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp) theo đúng quy định.


Tổ chức bộ máy, bố trí, quản lý, sử dụng công chức cơ quan tuân thủ Đề án vị trí việc làm và số biên chế được giao theo Quyết định của UBND tỉnh. Thường xuyên rà soát, ban hàng mới các Quyết định kiện toàn các tổ chức do Thanh tra tỉnh thành lập (Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Xét duyệt sáng kiến, Ban xây dựng đời sống Văn hóa, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, Tổ kiểm tra công vụ). Việc đào tạo, bồi dưỡng công chức được quan tâm và hành năm xây dựng kế hoạch cụ thể; năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã thực hiện các thủ tục đưa đào tạo, bồi dưỡng 68 lượt công chức.


Kỷ luật, kỷ cương và phong cách, lề lối làm việc của công chức, người lao động tại Thanh tra tỉnh ngày càng được củng cố và tăng cường đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; không đùn đẩy trách nhiệm hoặc né tránh yêu cầu chính đáng của người dân.


Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, giám sát việc thực hiện công tác dân vận tại cơ quan; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, Tổ Công vụ và công chức, người lao động tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Công đoàn cơ sở luôn thường xuyên theo dõi, các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công đoàn viên để chủ động kết hợp với chính quyền giải quyết kịp thời. Tham gia đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội, thực hiện tốt việc tổ chức thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ giúp đỡ nhau lúc khó khăn số tiền 81.83 triệu đồng ( có nguồn tiền từ CĐCS vận động được "Quỹ Tương trợ"  nội bộ cơ quan); 03 chuyến đi học tập, trao đổi kinh nghiệm kết hợp với tham quan tại các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên – Bà Rịa Vũng Tàu cho công chức, người lao động; vận động công đoàn viên tham gia đóng góp các quỹ  theo quy định được 15,50 triệu đồng và 03 phần quà cho gia đình chính sánh ngày 27/7. Kết hợp với Liên đoàn lao động tỉnh hợp đồng với bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám, tầm soát sức khỏe cho 49 công đoàn viên của cơ quan.


Với những kết quả đã đạt được cho thấy, Thanh tra tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo pháp luật theo Kế hoạch số 484/KH-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh (Về thực hiện Đề án 03-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo), với với nhiệm vụ “Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng đúng quy định,không để xảy ra tình trạng đơn tồn đọng và khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Tăng cường công tác giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác dân vận trong đơn vị”.

 

Nguồn: Lưu Thị Anh Thư (Phòng Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo)
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang