Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra
Quy định về Quy trình giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra tại Thanh tra tỉnh An Giang
25/08/2017

Trong cụ thể trách nhiệm của Tổ giám sát, công chức được giao nhiệm vụ giám sát (viết tắt là Người giám sát) và các thành viên Đoàn thanh tra trong công tác giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh, ngày 23/3/2017, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTT Quy trình giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra tại Thanh tra tỉnh; Quy trình này gồm 03 chương, 11 điều quy định về trình tự, thủ tục và nội dung giám sát hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.


Theo đó, nội dung giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra bao gồm ba nội dung chính: Công tác chuẩn bị giám sát, Công tác tiến hành giám sát


Trước khi chuẩn bị giám sát, chậm nhất sau 05 ngày, kể từ ngày quyết định giám sát được ban hành Người giám sát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giám sát trình cho Người ra quyết định thanh tra phê duyệt; mở hồ sơ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; việc xây dựng kế hoạch giám sát phải căn cứ vào quyết định giám sát, quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra. Nội dung của kế hoạch giám sát, gồm: Mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, thời hạn giám sát; hình thức, phương pháp tiến hành giám sát; tổ chức thực hiện, chế độ thông tin báo cáo, việc sử dụng phương tiện, thiết bị, kinh phí, điều kiện vật chất, những vấn đề cần thiết khác... phục vụ cho việc giám sát; quyết định, kế hoạch giám sát được gửi cho Người ra quyết định thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; Người giám sát tham dự buổi công bố quyết định thanh tra và quyết định giám sát theo thông báo của Trưởng đoàn thanh tra.


Để trực tiếp tiến hành giám sát, căn cứ vào quyết định giám sát, kế hoạch giám sát và kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra, Người giám sát thực hiện việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ; khi cần thiết Người giám sát làm việc trực tiếp với Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm phục vụ cho mục đích giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có đơn thư tố cáo liên quan đến Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; nội dung kiểm tra chưa đúng hoặc ngoài kế hoạch được phê duyệt, Người giám sát có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Người ra quyết định thanh tra; Người giám sát có trách nhiệm báo cáo tiến độ giám sát theo kế hoạch giám sát được phê duyệt hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Người ra quyết định thanh tra; Người giám sát có trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu thu thập theo quy định của pháp luật; việc thay đổi Người giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ.


Sau khi kết thúc công tác giám sát, Người giám sát phải xây dựng báo cáo kết quả giám sát và trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Người giám sát phải có báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo. Báo cáo kết quả giám sát phải đảm bảo nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; báo cáo nêu rõ đánh giá, nhận xét về từng nội dung đã tiến hành giám sát, chỉ rõ những vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm, đưa ra kiến nghị, biện pháp xử lý vi phạm (nếu có). Báo cáo kết quả giám sát hoạt động Đoàn thanh tra được gửi cho Người ra quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra, đồng thời gửi Trưởng phòng GS, KT&XLSTT. Quản lý, lưu trữ hồ sơ giám sát, Người giám sát có trách nhiệm quản lý hồ sơ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, gồm: Quyết định giám sát, kế hoạch giám sát; Báo cáo, văn bản kiến nghị xử lý của Người giám sát; Biên bản làm việc với Đoàn thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có); Báo cáo, văn bản, tài liệu của Đoàn thanh tra gửi Người giám sát; Báo cáo kết quả giám sát; Các tài liệu khác có liên quan. Người giám sát phải nộp toàn bộ hồ sơ giám sát cho Văn phòng Thanh tra tỉnh đúng quy định.


Việc ban hành quy định về Quy trình giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thanh tra./.

 

Nguồn: Phùng Chí Huy
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang