Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tham nhũng
Những kết quả tích cực về thực hiện tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
31/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, địa phương thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, đạt được nhiều kết quả tích cực.


Năm 2018 là năm thứ hai, UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Để cụ thể hóa thành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 31/01/2018 triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Văn bản số 487/UBND-NC ngày 10/5/2018 triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Bộ chỉ số PACA 2017) theo Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ; ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 09/7/2018 về thực hiện đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2018 và Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.


Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng luôn được các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc, đã tổ chức 48 lớp với 41.764 lượt người tham dự, đưa tin tuyên truyền trên chuyên trang PCTN của tỉnh, đài phát thanh các địa phương và “Ngày pháp luật”... Đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh) công bố công khai 05 loại tài liệu, 03 loại số liệu và 16 nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương... Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, người lao động, các cơ quan, tổ chức, địa phương đã thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị mình như: dự toán, quyết toán kinh phí, ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng... Thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, có 62/62 (đạt tỷ lệ 100%) cơ quan, tổ chức, đơn vị đã triển khai và báo cáo kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập. Số bản kê khai đã công khai là 11.962 bản (đạt tỷ lệ 100%). Qua kiểm tra dấu hiệu đảng viên vi phạm đã xác minh việc kê khai tài sản đối với 02 trường hợp, qua đó xử lý kỷ luật bằng hình thức Khiển trách 01, Cảnh cáo 01 do kê khai tài sản và giải trình biến động tài sản không đúng quy định.


Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền được UBND tỉnh triển khai ban hành Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật năm 2018 (Văn bản số 375/UBND-NC ngày 09/4/2018), đến nay các cơ quan chuyên môn đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa các cơ chế chính sách của Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh; điều chỉnh một số lĩnh vực quản lý nhà nước và ban hành một số chính sách quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản do cấp mình ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản về công tác cán bộ cho phù hợp; tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ đối với các chức danh được phân cấp quản lý về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử... Toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi 227 công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc chuyển đổi vị trí công tác bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương.


Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đảm bảo hiệu quả hoạt động trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm Quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức do sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh, tạo sự đồng thuận, thiện cảm của chính quyền đối với tổ chức và người dân. Trung tâm hành chính công của tỉnh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2018; là đầu mối tập trung trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ công tận tình, chu đáo, không gây sách nhiễu, phiền hà. Công tác kiểm tra cải cách hành chính từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch. Qua kiểm tra đã giúp cơ quan, đơn vị nhận thấy những ưu điểm để phát huy, những hạn chế, thiếu sót và hướng dẫn các giải pháp khắc phục, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hoàn thành tiêu chí của Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tỉnh An Giang,


Thanh tra các ngành, các cấp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, khi có dấu hiệu tham nhũng chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Toàn tỉnh, đã thực hiện 41 cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng với 57 đơn vị (một số cuộc có kết hợp thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo) gắn với hoạt động hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao của đối tượng thanh tra. Qua đó, đã kiến nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Kiến nghị xử lý chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra đối với 01 trường hợp ông Nguyễn Văn Khoai (Trưởng Công an xã Bình Hòa và Vĩnh Hanh) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng số tiền 265,6 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Phát hiện và xử lý 02 trường hợp (kiểm điểm rút kinh nghiệm 01, Cảnh cáo 01) đối với người đứng đầu do thiếu sót để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý tài chính.


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế chủ yếu: Hiệu quả thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí chưa cao. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đồng đều, liên tục, thiếu chiều sâu. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, lỏng lẻo; thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp. Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí ngay trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu, nặng tính hình thức, có nể nang, né tránh. Chưa phát huy tốt tính tích cực của cán bộ, đảng viên, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trong đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng,lãng phí để kịp thời phát hiện, xử lý. Việc xử lý một số vụ việc liên quan đến tham nhũng còn chậm, chưa kịp thời.


Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện  những nội dung trọng tâm trong thời gian tới như sau:
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.


Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham những, lãng phí trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị.


Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra nội bộ, tập trung đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, có nhiều dư luận quan tâm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Chú trọng thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo, phản ánh của công dân có liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo.


Nâng cao chất lượng hiệu công tác phối hợp của các cơ quan hành chính, tư pháp trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, chia sẽ thông tin giữa cơ quan điều tra với cơ quan tiến hành tố tụng trong xứ lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhất là vai trò kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phi; tạo điều kiện để mọi người tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí./.

 

Nguồn: Đỗ Huy Trung (Phó trưởng phòng TT. Phòng, chống tham nhũng)
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang