Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tham nhũng
Thanh tra tỉnh An Giang tổ chức thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
25/04/2019

Mục tiêu là xác định thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, được UBND tỉnh An Giang triển khai thực hiện tại Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 29/01/2016. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng.


Kế hoạch đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm như sau:


Thứ nhất, nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan: Lãnh đạo cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các Kế hoạch, Quy định của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh…Gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan mình quản lý, phụ trách. Việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm phải lấy kết quả công tác PCTN là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan và của công chức, người lao động. Cán bộ, công chức, người lao động phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Thứ hai, tăng cường quản lý, giám sát công chức, người lao động; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ: Thực hiện hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai tất cả các khâu của quy trình công tác cán bộ. Kiên quyết xử lý, điều chuyển công chức, miễn nhiệm lãnh đạo cấp phòng khi có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận. Xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng đảm bảo cơ cấu hợp lý, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp và tư cách đạo đức tốt, không tham nhũng, tiêu cực.


Thứ ba, kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Tổ chức việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc diện phải kê khai theo đúng quy định pháp luật. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, nhất là trong một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng như: sử dụng kinh phí, mua sắm tài sản công, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng... Tiếp tục thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho công chức, người lao động của cơ quan.


Thứ tư, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng: Thường xuyên rà soát, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ nhằm mục đích phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua “Ngày pháp luật” và các cuộc họp sinh hoạt trong cơ quan, sinh hoạt chi bộ; trọng tâm là tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành... Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 


Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra: Tăng cường kiểm tra nội bộ về công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, nhất ở các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận quan tâm. Kiến nghị thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chú trọng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Tham mưu giải quyết kịp thời, có chất lượng các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là tố cáo, thông tin phản ánh có liên quan tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra.

 

Nguồn: Đỗ Huy Trung (Phòng TT. Phòng, chống tham nhũng)
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang