Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá TĐMT, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn NSNN trên địa bàn tỉnh
13/08/2019

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.


Đối với dự toán chi phí lập ĐTM thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của mình về dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trình thẩm định dự án.


Đối với dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường: chủ đầu tư tổ chức lập và trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường đồng thời với việc thẩm định dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật.


Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt dự toán báo cáo đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của mình. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm cập nhật kết quả phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ đầu tư để trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án.


Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của cấp tỉnh (hoặc cấp huyện), chi phí viết báo cáo được tính không quá 5 chương x 5.000.000 đồng/chương = 25 triệu đồng (theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và môi trường thì nội dung công tác đánh giá tác động môi trường gồm 05 chương).


Đối với những dự án có tính chất đặc thù về môi trường (xử lý rác, xử lý nước thải…) thì số lượng chuyên đề (nhiệm vụ) được tính thêm cho phù hợp tính chất của dự án trong trường hợp tư vấn có đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải hay xử lý chất thải.


Đối với dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường: chi phí viết báo cáo được tính không quá 5.000.000 đồng.
Các chi phí khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm, chi phí giám sát môi trường và các phụ phí (văn phòng phẩm, đi lại...) được tính theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2019.

 

Nguồn: Nguyễn Thành Nguyên (Phòng Thanh tra Kinh tế)
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang