Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tham nhũng
An Giang tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
16/08/2019

Ngày 26/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 457/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đồng thời yêu cầu


các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và  chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.


Kế hoạch tập trung 04 nhiệm vụ và giải pháp cần phải thực hiện trong thời gian tới: Thứ nhất, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Thứ hai, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Thứ tư, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.


Để triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai, thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, bảo đảm đồng bộ với việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy. Đồng thời, phải chú trọng gắn với việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 và Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện, tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường mạnh hoạt động giám sát việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.


Qua đó, từng bước xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc góp phần xây dựng nền hành chính tỉnh An Giang thực sự liêm khiết, minh bạch, phát huy dân chủ, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Nguồn: Đỗ Huy Trung (PTP. Thanh tra phòng, chống tham nhũng)
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế123Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang