Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
03/06/2019

Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành Công văn số 779-CV/TU ngày 23/5/2019 gửi các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

“1. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 3759-CV/BNCTW, ngày 07/3/2019 của Ban Nội chính Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương.

 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó, có phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; gắn việc thực hiện Chỉ thị sô 27- CT/TW với các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

2. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

- Thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu chính quyền, cơ quan các cấp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân; xây dựng cơ chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, doanh nghiệp; quy định chế tài xử lí người đứng đầu nếu thực hiện không nghiêm túc.

 

- Có chế độ khen thưởng đối với người phản ánh, tố giác. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người phản ánh, tố giác, nhất là quy định cụ thể việc bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp nếu cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không bảo vệ được người đi tố giác dẫn đến thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác và người thân của họ.

 

- Đẩy mạnh phát hiện, xử lí nghiêm theo quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tổ giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.

 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo.

 

- Uỷ ban kiểm tra, thanh tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáọ, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tố chức; phát hiện, làm rõ và xử lí nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lí.

 

- Uỷ ban kiểm tra, thanh tra cấp trên chủ động hướng dẫn nghiệp vụ cho uỷ ban kiểm tra và thanh tra cấp dưới thực hiện tốt công tác này.

 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động giám sát các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tố cáo và bảo vệ người tố cáo.

 

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh lãnh đạo trong hệ thống thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lí trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập và chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền,, phổ biến có hiệu quả các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ có hiệu quả người tố cáo.

 

5. Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dồi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ."


Nguồn: Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang