Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Kiện toàn Ban Chấp hành Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2023

01/06/2022

Thực hiện Thông báo số 13-TB/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh thống nhất chủ trương giao Chi bộ 4 kiện toàn Ban Chấp hành.

 

Ngày 14/4/2022, Chi bộ 4 đã tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Chi bộ; Chi bộ đã thống nhất bỏ phiếu bầu Phó Bí thư và Chi ủy viên, kết quả đạt 100% số phiếu bầu đồng ý đồng chí Nguyễn Văn Hải là Phó Bí thư và đồng chí Lý Thị Hoàng Yến là Chi ủy viên Chi bộ 4. Qua hội nghị, Chi ủy đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử.

 

Ngày 05/5/2022, Đảng ủy Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 19-QĐ/ĐU về việc chuẩn y kết quả bầu cử Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 -2023. Trên cơ sở đó, ngày 13/5/2022 Chi bộ 4 họp phân công nhiệm vụ phụ trách trong Chi ủy và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên tham mưu, theo dõi thực hiện các mặt công tác của Chi bộ 4 tại Quyết định số 12-QĐ/CB4 ngày 17/5/2022 về việc ban hành Quy chế làm việc của Chi ủy và Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, sau kiện toàn Chi ủy, tập thể Chi bộ quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của năm và Nghị quyết cả nhiệm kỳ./. 


Mai Ngọc Đang (Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng)

Kiện toàn Ban Chấp hành Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2023

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn