Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh An Giang
CHÁNH THANH TRA TỈNH - VÕ THỊ SIÊU

Họ và tên: VÕ THỊ SIÊU

Sinh ngày: 20/04/1971

Quê quán: phường B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0296.3954.110

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

 

 

* Trách nhiệm:

Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực


- Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập theo chương trình, kế hoạch hàng năm.


- Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra.


- Thụ lý đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra. Thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi được giao.


- Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết lại theo quy định.


- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Giúp Chánh Thanh tra trong việc thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 191-QĐ/TU ngày 28/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


* Trực tiếp chỉ đạo


- Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng; Phòng Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo.


- Phụ trách Thanh tra thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu.