Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh An Giang
PHÓ CHÁNH THANH TRA TỈNH - PHAN HỮU THANH

   Họ và tên: PHAN HỮU THANH

   Sinh ngày: 24/04/1978

   Quê quán: Xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

   Học vị: Cử nhân

   Điện thoại: 02963.953.761

   Email: phthanh@angiang.gov.vn

 

* Trách nhiệm:

 

Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực

 

- Giúp Chánh Thanh tra công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức trong Ngành; công tác thi đua khen thưởng; các kế hoạch, báo cáo ngành Thanh tra; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Cơ quan; tiếp công dân và xử lý đơn, thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra.


- Công tác quản lý nhà nước về việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chánh Thanh tra và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Kiểm tra, giám sát nội bộ; giám sát các Đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh chủ trì. Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do Đoàn thanh tra dự thảo trước khi Chánh Thanh tra ký ban hành, hoặc dự thảo kết luận thanh tra do Thanh tra tỉnh dự thảo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.


- Tổng hợp, theo dõi các kết luận thanh tra, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chánh Thanh tra sở, cơ quan ngang sở, Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố khi cần thiết. Đề xuất thanh tra lại theo quy định của pháp luật.


- Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra theo kế hoạch thanh tra hàng năm.


* Trực tiếp chỉ đạo:


- Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; Văn phòng (theo lĩnh vực được Chánh Thanh tra phân công).


- Phụ trách Thanh tra huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới.