Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kiểm soát thủ tục hành chính

Các văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác kiểm soát TTHC

23/08/2018

 

* Các văn bản triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh An Giang

1. Công văn số 985/VPUBND-KSTT ngày 07/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC trên cơ sỡ dử liệu quốc gia với Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

2. Quyết định 391/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

3. Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018.

4. Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

5. Công văn 310/VPUBND-KSTT ngày 18/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn quy trình công bố TTHC theo Thông tư 02/2017/TT-TTCP

6. Quyết định 3745/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

7. Quyết định 3746/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 ban hành Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018

8. Công văn 5576/VPUBND-KSTT ngày 12/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

Tải về các văn bản

 

* Các ăn bản quy định về công tác kiểm soát TTHC của Trung ương

1. Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Thông tư số 02/2017/TT-TTCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

 Tải về các văn bản

Các văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác kiểm soát TTHC

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn