Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Skip portlet Portlet Menu
 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2020 (16/08/2019)
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021", góp phần đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
 Quy định về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (16/08/2019)
Việc đánh giá, đo lường về thực trạng tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng là đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, qua đó góp phần xác định các nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp phù hợp để định hướng, điều chỉnh công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tiếp theo sát, đúng và hiệu quả hơn.
 An Giang tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (16/08/2019)
Ngày 26/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 457/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đồng thời yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.
 Xung đột lợi ích - giải pháp trong phòng, ngừa tham nhũng (13/08/2019)
Phòng, ngừa tham nhũng có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc xây dựng và giữ vững ổn định chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa như công khai minh bạch, chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử, định mức, tiêu chuẩn, chế độ, cải cách hành chính, kiểm soát tài sản, thu nhập....đã góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Nhằm tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm của Luật Phòng chống tham nhũng là xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã bổ sung thêm một giải pháp trong phòng ngừa tham nhũng, đó chính là "Xung đột lợi ích".
 Một số kết quả chủ yếu qua công tác PCTN của tỉnh An Giang tháng 7/2019 (13/08/2019)
Trong kỳ, các cấp, các ngành duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị; hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” được 37 cuộc, 871 lượt người tham dự. Đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và triển khai thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN trong năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019.
 Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (26/06/2019)
Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đồng thời yêu cầu các Bô, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị.
 An Giang tăng cường bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (26/06/2019)
Ngày 23/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Văn bản số 779-CV/TU yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
 An Giang tăng cường công tác phát hiện, xử lý “Tham nhũng vặt” và giám định tư pháp (07/06/2019)
Ngày 04/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Văn bản số 696-CV/TU về đẩy mạnh phát hiện xử lý “Tham nhũng vặt” và tăng cường công tác giám định tư pháp, theo đó yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm triển khai thực hiện, cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch thực hiện tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình.
 Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang (06/05/2019)
Thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1110/UBND-NC ngày 12/10/2018 triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.
 Thanh tra tỉnh An Giang tổ chức thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ (25/04/2019)
Thực hiện Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-TTT ngày 18/4/2019, với mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện:

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang