Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
 Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang (09/10/2018)
Tăng cường thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, ngày 24/6/2016, UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị 1714/CT-UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo theo dõi thực hiện kết luận thanh tra.
 Kết quả thực hiện KLTT qua công tác rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 10-KH/TU của Tỉnh uỷ (16/08/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Hàng năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Để thực hiện rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành các quyết thành lập Đoàn rà soát, phê duyệt kế hoạch tiến hành rà soát. Theo đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ rà soát đối với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
 UBND tỉnh An Giang triển khai rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2016 tại các sở, ban, ngành theo Kế hoạch 10-KH/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy (15/08/2017)
Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 10 của Tỉnh ủy

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang