Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Dự án đầu tư đã hoàn tất

Dự án “nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Thanh tra tỉnh”

05/07/2019

 

Quyết định phê duyệt số 3244/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt dự án “nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Thanh tra tỉnh An Giang”;

 

Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án “nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Thanh tra tỉnh An Giang”.

 

Một số thông tin:

 

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Thanh tra tỉnh An Giang.

 

- Chủ đầu tư: Thanh tra tỉnh.

 

- Địa điểm thực hiện dự án: Tại Thanh tra tỉnh An Giang, 384 Nguyễn Thanh Sơn, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 

- Nhóm dự án: nhóm C.

 

- Hình thức đầu tư: Nâng cấp và đầu tư mới.

 

- Tổng mức đầu tư : 1.300 triệu đồng.

 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

 

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

 

  + Năm 2017: Chuẩn bị đầu tư.

 

  + Năm 2018: Thực hiện đầu tư và kết thúc.

 

Ngày 15/3/2019, Sở Tài chính có Quyết định số 288/QĐ-STC về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Thanh tra tỉnh An Giang, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Mã số dự án: 7668166)

 

 

 

Dự án “nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Thanh tra tỉnh”

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn