Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của Ban QLDAĐTXD Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (Km25 và Km27)

08/06/2020

 

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ-TTT ngày 23/3/2020 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (Km25 và Km27); Quyết định số 70/QĐ-TTT ngày 01/4/2020 về việc tạm dừng hoạt động thanh tra và Quyết định số 78/QĐ-TTT ngày 27/4/2020 về việc tiếp tục thanh tra.

 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 05/6/2020 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

 

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:


Tải về Kết luận 05/KL-TTT

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của Ban QLDAĐTXD Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (Km25 và Km27)

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn