Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Tân, giai đoạn 2017 - 2020

28/04/2021

Ngày 28/4/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 29/TB-TTT về việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Tân, giai đoạn 2017 - 2020.

 

Về việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, kết luận thanh tra chỉ rõ những việc làm được: UBND huyện Phú Tân đã chủ động trong việc triển khai các dự án theo kế hoạch đầu tư công được duyệt, qua đó đã nâng cao điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Nhân dân, từng bước hoàn thành các tiêu chí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Chủ đầu tư đã có nhiều nổ lực trong triển khai thực hiện các hạng mục công trình, chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, đấu thầu, hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư; đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình thi công; đôn đốc đơn vị thi công thực hiện đúng yêu cầu thiết kế và tiến độ đề ra. Chủ đầu tư đã chấp hành và thực hiện đúng các quy định về việc lập dự toán các nguồn thu, chi như: thu từ định mức chi phí quản lý dự án và hoạt động tư vấn, thu từ bán hồ sơ mời thầu; thực hiện đúng quy định các nội dung chi: thanh toán dịch vụ công cộng, chi mua văn phòng phẩm sử dụng cơ quan, chi phí thuê mướn, chi mua sắm trang thiết bị… và lập báo cáo quyết toán đúng biểu mẫu, thời gian quy định. 

 

Bên cạnh đó kết luận cũng nêu ra những hạn chế, thiếu sót trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng như: chưa thực hiện giám sát công tác khảo sát tại hiện trường; chưa phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi thông báo chấp thuận nghiệm thu tại 08/14 công trình được thanh tra. Không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu (06 gói thầu); không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (03 gói thầu) trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu. Biên bản nghiệm thu vật tư không ghi số lượng, xuất xứ vật tư theo quy định (02 gói thầu). Quản lý khối lượng thi công chưa chặt chẽ, dẫn đến thanh toán chưa đúng khối lượng thi công so với thiết kế - dự toán được duyệt cho các nhà thầu thi công tại 09 công trình với số tiền 523.594.215 đồng.  Lập báo cáo quyết toán còn chậm so với quy định (07 công trình). Năm 2017, 2018 không trích lập các quỹ; chứng từ thanh toán đối với một số nội dung chi chưa đầy đủ theo quy định. Quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định cụ thể về đối tượng và mức chi tiếp khách; trình tự trích lập các quỹ chưa đúng quy định. 

 

Từ những mặt làm được và những hạn chế thiếu sót Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Phú Tân chỉ đạo:

 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình, lập báo cáo quyết toán và việc sử dụng chi phí quản lý dự án trong thời gian tới. Thu hồi và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh An Giang số tiền 523.594.215 đồng đã thanh toán cho các nhà thầu, do thừa khối lượng so với thiết kế - dự toán được duyệt tại 09 công trình.

 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán phát sinh của các công trình đảm bảo sự phù hợp về khối lượng giữa dự toán và bản vẽ thiết kế.

 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định và tăng cường trách nhiệm trong công tác xét duyệt quyết toán hàng năm.

 

Xem toàn văn Thông báo số 29/TB-TTT

 

Huỳnh Ngọc Phương Thảo (Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội)

Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Tân, giai đoạn 2017 - 2020

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn