Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang

05/09/2022

Ngày 09/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1182/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh.An Giang.

 

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC. Trên cơ sở Quyết định số 193/QĐ-TTCP ngày 20/5/2022 của Thanh tra Chính phủ công bố TTHC được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 194/QĐ-TTCP ngày 20/52022 của Thanh tra Chính phủ công bố TTHC được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ. 

 

Theo đó, ngày 07/6/2022 Thanh tra tỉnh An Giang có Tờ trình số 31/TTr-TT trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành Quyết định công bố 06 Danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang, bao gồm: "Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh, Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện,  Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã, Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh, Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện, Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã".

 

Quyết định số 1182/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/6/2022 và thay thế các TTHC được quy định tại các Quyết định sau:

 

- Thay thế thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh và thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh, số thứ tự 4, 5, mục II - LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN ban hành kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo; Tiếp công dân, Xử lý đơn thư; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang, 

 

- Thay thế thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện và thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện, số thứ tự 1, 2, mục LII - LĨNH VỰC TIẾP DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN ban hành kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

- Thay thế thủ tục tiếp công dân tại cấp xã và thủ tục xử lý đơn tại cấp xã, số thứ tự 1, 2, mục XXXV - LĨNH VỰC TIẾP DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN ban hành kèm theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang.


Trương Hoài Ân (Phòng Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn