Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang

05/09/2022

Ngày 18/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Theo đó, Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức, thời gian, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình phối hợp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang; Việc quản lý đối với các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.
Các nội dung phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang

 

"1. Lập kế hoạch, đề án, dự án và kiến nghị, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về tín ngưỡng, tôn giáo.

 

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

 

4. Giải quyết các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

 

5. Quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã được xếp hạng di tích.

 

6. Quản lý các loại hình tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới.

 

7. Giải quyết vấn đề đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

 

8. Giải quyết các vấn đề về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo.

 

9. Quản lý các hoạt động xuất bản, in và phát hành sản phẩm in; phổ biến, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm về tín ngưỡng, tôn giáo; y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề của tổ chức, cá nhân tín ngưỡng, tôn giáo.

 

10. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

 

11. Quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố nước ngoài.

 

12. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn kiến nghị, phản ánh có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

 

13. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

 

14. Các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền".

 

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan: Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã,,... phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2022.


Trương Hoài Ân (Phòng Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo)

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn