Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

An Giang ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

17/07/2020

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Theo đó, phạm vi điều chỉnh: quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, bao gồm: công bố, công khai TTHC; nhập, đăng tải, kết nối, tích hợp, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung) và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/102017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

 

Đối tượng áp dụng của Quyết định gồm: các cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Ngoài ra, còn quy định kiểm soát quá trình giải quyết TTHC, bao gồm: tiếp nhận TTHC; trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hồ sơ, kết quả bị sai, bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và trong chậm trả kết quả; quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.

 

Về trách nhiệm thực hiện báo cáo: định kỳ 03 tháng/lần và năm các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND cấp huyện báo cáo kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp xã gửi về Văn phòng UBND tỉnh.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/6/2020 và thay thế Quyết định số 97/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh An Giang.


Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

An Giang ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn