Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và ĐTXD của Ban QLDA ĐTXD Công trình GT&NN tỉnh An Giang đối với các gói thầu thi công xây lắp thực hiện theo tình huống khẩn cấp

06/02/2024

 

Thực hiện Quyết định số 156/QĐ-TTT ngày 24/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang đối với các gói thầu thi công xây lắp thực hiện theo tình huống khẩn cấp. Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 03/01/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh.


Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 10/BC-ĐTT ngày 16/01/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra tỉnh kết luận thanh tra như sau:

 

Tải về toàn văn nội dung Kết luận 03/KL-TTT ngày 05/02/2024.

 

 

Văn phòng Thanh tra tỉnh

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và ĐTXD của Ban QLDA ĐTXD Công trình GT&NN tỉnh An Giang đối với các gói thầu thi công xây lắp thực hiện theo tình huống khẩn cấp

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn