Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Chuyển đổi số

An Giang triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử

29/03/2024

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 11/3, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có kế hoạch triển khai Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật Giao dịch điện tử.

 

Ảnh minh họa

 

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả.

Yêu cầu bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử để đảm bảo Luật Giao dịch điện tử được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Các Sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phải có lộ trình cụ thể để đảm bảo Luật Giao dịch điện tử được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, nội dung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật (trên cơ sở kế thừa kết quả rà soát chuyên đề giao dịch điện tử, thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030). 

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở các văn bản theo Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, liên quan đến Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được ban hành, các cơ quan, địa phương chủ động rà soát tham mưu kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản quy định liên quan. 

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao dịch điện tử: Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản Luật Giao dịch điện tử và văn bản quy định chi tiết trên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng. Xác định nội dung, hình thức phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến để cập nhật trên Cổng thông tin điện tử. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao dịch điện tử bằng các hình thức cụ thể; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng cụ thể. 

Ngoài ra, triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án, chương trình, hoạt động để triển khai chính sách phát triển giao dịch điện tử quy định tại Điều 4 Luật Giao dịch điện tử. 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thi hành hiệu quả Luật Giao dịch điện tử, thúc đẩy giao dịch điện tử theo Luật trên địa bàn tỉnh./.

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh An Giang

An Giang triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn