Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tham nhũng

Những kết quả đạt được qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị

05/07/2022

Công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp.

 

Trong 04 năm qua, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, Công văn số 779-CV/TU ngày 23/05/2019 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước tổ chức thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt; trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định; đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, cản trở người tố cáo, bao che, dung túng người bị tố cáo, không làm tròn trách nhiệm bảo vệ người tố cáo hoặc lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ, an ninh chính trị.


Thông qua các buổi tuyên truyền, hội nghị, tập huấn kiến thức pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và quy định về quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, về bảo vệ người tố cáo với 990 lớp, 38.897 lượt người tham dự, phát sóng tin, bài trên cổng thông tin, đài truyền thanh với 2.230 lượt tin, bài; biên soạn và cấp phát hơn 91.369 quyển tài liệu các loại nhằm tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 


Trong kỳ, nhận 43 đơn tố cáo, đã giải quyết 40 đơn, 03 đơn đang giải quyết; qua giải quyết chưa có trường hợp người tố cáo yêu cầu bảo vệ, cũng như việc xử lý vi phạm đối với cấp dưới và trách nhiệm cá nhân khi để xảy ra tình trạng người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập.
Thực hiện 70 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, phát hiện 17 đơn vị có sai phạm, kiến nghị và đã thu hồi 261 triệu đồng, xử lý khác 26.656 triệu đồng, kiểm điểm rút kinh nghiệm 10 tổ chức và 37 cá nhân; kiểm điểm trách nhiệm 02 tổ chức và 04 cá nhân và chuyển sang cơ quan điều tra công an huyện 01 vụ với 02 cá nhân.  


Để phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định có liên quan đến bảo vệ người tố cáo và đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập, như tình trạng đế lộ, lọt thông tin của người tố cáo; không ít trường họp người tố cáo không được bảo vệ, bị trả thù, trù dập; các hành vi trả thù, trù dập chưa được phát hiện, xử lý nghiêm. 


Những hạn chế, bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu ở không ít nơi chưa quan tâm đến công tác này. Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa hoàn thiện, thiếu cụ thể. Công tác giải quyết tố cáo trong một số trường hợp còn để kéo dài, có biểu hiện bao che người bị tố cáo.
Việc kiểm tra, thanh tra, điều tra phát hiện, xử lý hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và những vi phạm quy định về bảo vệ người tố cáo chưa được coi trọng, trong khi những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo ngày càng tinh vi, khó phát hiện.


Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhùng, lăng phí, tiêu cực, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ sau:


Thứ nhất, Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao ý thức, tăng cường trách nhiệm, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo.

 

Thứ hai, Các cấp chính quyền tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo về bảo vệ người tố cáo. Ban hành quy định về bảo vệ người tố cáo, phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách cụ thể; chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo; đảm bảo an toàn thông tin cho người tố cáo. 


Thứ ba, Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Thứ tư,  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo để kịp thời phát hiện, làm rõ kiến nghị cơ quan có thẫm quyền xử lý nghiêm các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Chú trọng công tác phòng ngừa, kết hợp với xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng. Chú trọng nhận diện những biểu hiện hành vi trả thù, trù dập người tố cáo dưới mọi hình thức để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi này; xử lý nghiêm người lợi dụng phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, gây mất đoàn kết của tổ chức, cá nhân.


Thứ năm, Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ người tố cáo. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.


Sau khi Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường, có sự chuyển biến; các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; từ đó ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với công tác này của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động./.

 

Lý Thị Hoàng Yến (PTP. Thanh tra phòng, chống tham nhũng)

Những kết quả đạt được qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn