Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tham nhũng

Những kết quả chủ yếu qua 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

05/07/2022

Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư quy định nội dung, phương thức, trách nhiệm của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan báo chí, tuyên truyền trong thực hiện chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng.

 

Thực hiện Quy định trên, ngày 13/6/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU, theo đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 21/7/2017 để triển khai thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU. Đồng thời, phân công một đồng chí là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Tổ Công tác theo Quyết định số 380-QĐ/TU ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng. 

 

Qua 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư, Tỉnh đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN với 161 lớp, 3.256 cuộc với 132.107 lượt người tham dự, phát sóng tin, bài trên cổng thông tin, đài truyền thanh với 2.230 lượt tin, bài; biên soạn và cấp phát hơn 91.369 quyển tài liệu các loại, hình ảnh tuyên truyền trên chuyên trang PCTN của tỉnh về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Bên cạnh đó thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN” giai đoạn 2019 - 2021 (Đề án 861) của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các kế hoạch, các báo cáo thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; Thanh tra tỉnh tham mưu bổ sung, cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật PCTN cho các đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã, với 423 bộ sách và 2.750 tờ gấp tiếng Khmer, 1.750 tiếng Chăm theo Đề án 861 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 66/KHPH-STP-TTT ngày 24/5/2017, Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp đã tổ chức 01 lớp tập huấn chuyên sâu về pháp luật PCTN cho Thanh tra cấp sở, cấp huyện và Phòng Tư pháp cấp huyện; 01 lớp tuyên truyền pháp luật PCTN cho đội ngũ báo cáo viên thuộc hệ thống Công đoàn trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới cho 189 báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên thuộc hệ thống công đoàn về pháp luật. Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” năm 2020, với 11 đội thi cấp huyện. Qua hội thi, nhằm tuyên truyền xây dựng lối sống liêm chính, tuân thủ pháp luật về PCTN trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý chí chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật và phòng ngừa, đấu tranh với hành vi tiêu cực, tham nhũng. 

 

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan: thực hiện 11.270 m2 pano, 1.052 băng rol, 3.900 cờ phướn, 10.000 tờ rơi - áp phích, 100 bảng chữ - màn hình Led tại các trục lộ giao thông, khu vực Trung tâm huyện, thị xã, thành phố; 25 lượt xe hoa, xe phóng thanh, 200 đĩa CD tuyên truyền, cổ động tại các tuyến đường chính, các khu vực đông dân cư trên địa bàn toàn tỉnh; 49 buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng thu hút 1.809 lượt người nghe;  tổ chức 06 cuộc hội thi; 71 buổi biểu diễn văn nghệ tuyên truyền; 284 buổi thông tin lưu động về cơ sở có lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tội phạm... tổ chức thực hiện ghi hình, phát sóng 18 tình huống pháp luật, trong đó có lồng ghép nội dung liên quan đến pháp luật về PCTN.

 

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tổ chức 02 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống công đoàn và cử báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tham gia Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật PCTN do Bộ Tư pháp tổ chức. 

 

Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện tuyên truyền các chuyên đề về PCTN, Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ với 12 cuộc với 1.370 lượt người tham dự. Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ, với 1.548 bài tham dự tại 30 đơn vị.

 

Trong công tác chỉ đạo xử lý vi phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin về PCTN,TC, xử lý sai phạm định hướng thông tin, tuyên truyền về PCTN,TC; xử lý hành vi lợi dụng thông tin về PCTN,TC để đưa tin sai trái, vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ; hành vi cản trở cung cấp thông tin về PCTN,TC cho báo chí: Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh trong việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền về PCTN cho cơ quan báo chí, tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý sai phạm về định hướng, quản lý, cung cấp thông tin và những hành vi lợi dụng việc thông tin tuyên truyền về PCTN để đưa tin sai trái, vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ. Hướng dẫn, theo dõi các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đảm bảo thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác, chính thống.

 

Trong công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cơ quan Trung ương chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin PCTN,TC: Cơ quan hành chính nhà nước các cấp nghiêm túc thực hiện việc cử người, niêm yết công khai thông tin người có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua họp báo, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trả lời phóng viên, báo chí, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi có yêu cầu theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được ban hành tại Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh.

 

Nhìn chung, qua thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, địa phương đã nghiêm túc triển khai, thực hiện. Các cơ quan thông tin truyền thông, thanh tra, tư pháp đã phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện sự chỉ đạo, định hướng, cung cấp, hướng dẫn, kiểm soát thông tin tuyên truyền PCTN. Nội dung và hình thức thông tin tuyên truyền đảm bảo theo quy định, người dân được tiếp cận với nguồn thông tin tuyên truyền chính thống từ các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, cảnh giác với thông tin sai lệch, vu khống, xuyên tạc, phiến diện làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định pháp luật về PCTN. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị ý thức vai trò, trách  nhiệm của mình trong chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm, pháp luật về PCTN; quan tâm xây dựng, kiện toàn và nâng chất đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, là lực lượng nòng cốt vừa tuyên truyền, vừa vận động, thuyết phục mọi người chấp hành đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước nói chung, công tác PCTN,TC nói riêng.

 

Tuy nhiên, qua thực hiện vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN có lúc chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu, còn hình thức; nội dung tuyên truyền chưa trở thành chuyên đề riêng biệt mà chủ yếu lồng ghép. Có lúc, có nơi thủ trưởng đơn vị chưa quan tâm đúng mức trong việc chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về PCTN. 

 

Do đó, trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, chính thống. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương; công tác phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong thực hiện chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN, nhất là các vụ việc, vụ án thamnhũng và những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin, truyền thông, cơ quan báo chí bảo đảm cung cấp thông tin tuyên truyền trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời đúng quy định. Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc phản biện, giám sát, cảnh giác, đấu tranh chống các thông tin, dư luận sai trái, xuyên tạc chủ trương, quan điểm, pháp luật, kết quả xử lý tham nhũng của Đảng và Nhà nước./.


Lý Thị Hoàng Yến (PTP. Thanh tra Phòng, chống tham nhũng)

Những kết quả chủ yếu qua 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn