Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tham nhũng

Công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2022

18/04/2022

Trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch năm 2022, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong Quý I/2022 đạt được những kết quả sau:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.


Trong kỳ, đã tiến hành kiểm tra thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập hàng năm; tổng hợp báo cáo việc tặng quà, nhận quà tặng dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, kết quả cho thấy chưa có trường hợp vi phạm quy định. Ngày 27/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý phê duyệt nội dung xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 theo đề xuất của Thanh tra tỉnh (Công văn số 6986/VPUBND-NC). Trên cơ sở đó, ngày 27/01/2022, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-TTT về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 (hiện nay tạm dừng việc xác minh theo Công văn số 1059/VPUBND-NC), đồng thời chờ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.


Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 42 người thuộc thẩm quyền quản lý tại các sở ngành, địa phương: Thanh tra tỉnh, Sở GD&ĐT; Sở Tài chính; huyện An Phú; huyện Châu Thành; Phú Tân.


Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử trong hệ thống cơ quan nhà nước; ứng dụng có hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử (VIC) trong quản lý, điều hành hồ sơ, công việc, văn thư, lưu trữ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc và tiết kiệm thời gian, chi phí. Thực hiện thanh toán qua tài khoản trong việc trả lương, chi đầu tư phát triển, chi phí sản xuất, kinh doanh trong khu vực công, khu vực tư đều được thanh toán, chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng. 


Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Cơ quan điều tra các cấp thụ lý 03 vụ 03 bị can, số tiền 5.124,3 triệu đồng. 


Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trong Quý I/2022 nhận thấy, công tác này có một số tồn tại, hạn chế: 


Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thiếu sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật sự hấp dẫn, chưa có sự tác động làm thay đổi căn bản nhận thức, quan điểm của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức về phòng ngừa tham nhũng.


Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng có lúc quan tâm chưa đúng mức, thiếu theo dõi và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc phòng ngừa trong lĩnh vực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình.


Việc triển khai, thực hiện các biện phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng có nơi còn lúng túng, thiếu trọng tâm, trọng điểm; ý thức, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn yếu kém, còn hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặc thiếu tu dưỡng rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách để vụ lợi, lợi ích nhóm.


Phương hướng, nhiệm vụ:


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân nhằm ngày càng nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Coi trọng công tác phòng ngừa trên cơ sở kết hợp chặt chẽ với trừng trị nghiêm khắc hành vi tiêu cực, tham nhũng. 


Thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi tiêu cực, tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu. 


Phối hợp tốt với các cơ quan của Đảng, cơ quan tư pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm, sự tham gia, ủng hộ tích cực của toàn xã hội, khi có thông tin của xã hội và người dân, cơ quan đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng có nhiệm vụ xác minh đầy đủ và kịp thời các nguồn tin và có trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật đối với người tố cáo, tố giác tội phạm.


Nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động của các cơ quan, tổ chức có chức năng phòng, chống tham nhũng của cấp tỉnh và huyện, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, có dấu hiệu tham nhũng theo đúng quy định pháp luật./.

 

Trương Thị Hồng Thắm (Phòng Thanh tra chống, chống tham nhũng)

Công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2022

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn