Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh

PHÒNG THANH TRA KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

25/10/2016

 

  Ông: NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG

  Chức vụ: Trưởng phòng
  Điện thoại: 0296.3852.594
  Email: ndchuong@angiang.gov.vn

 

  Ông: ĐỖ HUY TRUNG

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  Điện thoại: 0296.3852.594

  Email: dhtrung@angiang.gov.vn

 

 

Nhiệm vụ:

1. Giúp Chánh Thanh tra thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.


2. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu tiếp công dân thường xuyên và đột xuất, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại cơ quan (trừ đơn thuộc thẩm quyền tham mưu xử lý của Văn phòng và Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng).


   3. Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


4. Thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng).    


5. Giúp Chánh Thanh tra xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết lại theo quy định.


6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


7. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất đối với thanh tra trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công và tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


8. Hỗ trợ về mặt nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công cho các đơn vị Thanh tra sở, cơ quan ngang sở, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố.


9. Phối hợp Văn phòng chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết trong hoạt động thanh tra khiếu nại, tố cáo.


10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra hoặc Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách giao.

 

PHÒNG THANH TRA KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn