Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh

PHÒNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA

25/10/2016

 

  Ông: NGUYỄN VĂN GIÀU

  Chức vụ: Trưởng phòng

  Điện thoại: 0296.3954.061

  Email: nvgiau@angiang.gov.vn   

 

  Ông: PHÙNG CHÍ HUY
  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: 0296.3954.061
  Email: pchuy@angiang.gov.vn

 

Nhiệm vụ:

1. Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; giúp Chánh Thanh tra giám sát các Đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh chủ trì theo quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.


2. Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do Đoàn thanh tra dự thảo trước khi Chánh Thanh traký ban hành, hoặc dự thảo kết luận thanh tra do Thanh tra tỉnh soạn thảo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.


3. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra theo thẩm quyền.


4. Theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra do Chánh Thanh tra ký ban hành và kết luận thanh tra do Thanh tra tỉnh soạn thảo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành để tổng hợp, báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp chưa thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.


5. Tham mưu ban hành văn bản đôn đốc đối tượng thanh tra và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; tham mưu thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.


6. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chánh Thanh tra sở, cơ quan ngang sở, Chánh Thanh tra cấp huyện khi cần thiết.


7. Đề xuất Chánh Thanh tra quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chánh Thanh tra sở, cơ quan ngang sở, Chánh Thanh tra cấp huyện kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.


8. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất đối với thanh tra trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công và tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.


9. Hỗ trợ về mặt nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công cho các đơn vị Thanh tra sở, cơ quan ngang sở, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố.


10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra hoặc Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách giao.

 

PHÒNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn