Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh

VĂN PHÒNG THANH TRA TỈNH

25/10/2016

  Ông: HUỲNH THANH QUANG

  Chức vụ: Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0296.3852379

  Email: htquang@angiang.gov.vn

 

  Bà: PHẠM NGỌC BẢO TRÂN

  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0296.3852379

  Email: pnbtran@angiang.gov.vn

 

  Ông: NGUYỄN MINH HOÀNG

  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0296.3852379

  Email: nmhoang02@angiang.gov.vn

 

Nhiệm vụ:

1. Giúp Chánh Thanh tra là đầu mối tổng hợp xây dựng chương trình công tác thanh tra, kế hoạch thanh tra hàng năm, thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công.


2. Tham mưu cho Chánh Thanh tra trong công tác tổ chức cán bộ của Thanh tra tỉnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Thanh tra, tham gia ý kiến thỏa thuận về việc điều động, luân chuyển Thanh tra viên thuộc Thanh tra các sở, cơ quan ngang sở, thanh tra huyện, thị xã, thành phố;


3. Thực hiện các nhiệm vụ về quản trị hành chính, công nghệ thông tin, văn thư, lưu trữ, công tác pháp chế của cơ quan.


4. Tham mưu việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra; thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra khi được phân công.


5. Thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và tham mưu giải quyết yêu cầu giải trình thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh. Thực hiện trình tự, thủ tục và thời hạn giải trình theo đúng quy định của pháp luật.


6. Chịu trách nhiệm tổ chức, phục vụ các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, sơ kết, tổng kết. (đối với các hội nghị chuyên đề Phòng nghiệp vụ chuẩn bị nội dung theo lĩnh vực phân công).


7. Quản lý, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kinh phí, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan.


8. Tham mưu trong việc thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính (viết tắt PAR Index).


9. Phối hợp các Phòng nghiệp vụ có liên quan tham mưu Chánh Thanh tra trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh của cơ quan (viết tắt PAPI).

 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra hoặc các Phó Chánh Thanh tra giao.

 

VĂN PHÒNG THANH TRA TỈNH

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn