Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kế hoạch Thanh tra

Chương trình công tác thanh tra năm 2019

30/11/2018

Ngày 20 tháng 11 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2937/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác năm 2019 của ngành thanh tra và Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh.

Ngày 20 tháng 11 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2937/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác năm 2019 của ngành thanh tra và Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh.


Chương trình công tác thanh tra 2019 nhằm triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra gắn với việc tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đảm bảo hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng phê duyệt; tập trung vào các ngành, lĩnh vực, đơn vị có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.


Theo Chương trình, năm 2019 ngành Thanh tra tỉnh An Giang sẽ triển khai các nội dung chính:


- Công tác thanh tra hành chính


Thanh tra trách nhiệm các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng... Tăng cường công tác giám sát hoạt động các đoàn thanh tra theo quy định.


 Riêng Thanh tra tỉnh sẽ triển khai 08 cuộc thanh tra tại các đơn vị: UBND huyện Tri Tôn, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Tịnh Biên, UBND huyện An Phú, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Sở Tài chính và Trường Cao đẳng Nghề An Giang.


- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo


Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Tiếp công dân...


Tập trung tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mới phát sinh, đảm bảo khách quan, đúng pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; giải quyết dứt điểm 100% các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.


- Công tác phòng, chống tham nhũng


Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…


Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.


- Công tác xây dựng ngành


Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển ngạch, thi nâng ngạch, nâng cao chất lượng hoạt động giữ gìn pháp luật, kỷ luật của các cơ quan thanh tra, đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.


Xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư./.

 

Phạm Ngọc Bảo Trân (Phó Chánh Văn phòng)

Chương trình công tác thanh tra năm 2019

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn