Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kế hoạch Thanh tra

Kế hoạch phát triển ngành Thanh tra An Giang năm 2020

22/07/2019

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-TTT ngày 18/7/2019 về phát triển ngành Thanh tra An Giang năm 2020

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-TTT ngày 18/7/2019 về phát triển ngành Thanh tra An Giang năm 2020

 

 Cụ thể, mục tiêu của ngành trong năm 2020: Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, tiếp tục đổi mới, bám sát, đáp ứng yêu cầu việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh; hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; tham mưu giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài; đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từng bước thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực của ngành. 

 

Một số chỉ tiêu cụ thể theo Kế hoạch đề ra:

 

 Công tác thanh tra

 

Triển khai thực hiện 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất của cấp có thẩm quyền giao. Kết quả thanh tra đảm bảo tính chính xác, khách quan; kiến nghị của đoàn thanh tra có tính khả thi cao, là căn cứ pháp lý để ban hành kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra chính xác, đúng pháp luật, có hiệu lực. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, đảm bảo tỷ lệ thu hồi đạt từ 90% trở lên giá trị kinh tế sai phạm được cấp thẩm quyền quyết định thu hồi qua các cuộc thanh tra.

 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật từ cơ sở 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh; 90% các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; hạn chế thấp nhất các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu nại vượt cấp. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt từ 80% trở lên.

 

Công tác phòng, chống tham nhũng

 

Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện đúng quy định về phòng, chống tham nhũng. Tham mưu cấp thẩm quyền xử lý kịp thời, đúng pháp luật 100% các vụ việc tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 

Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Kế hoạch phát triển ngành Thanh tra An Giang năm 2020

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn