Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kế hoạch Thanh tra

Kế hoạch phát triển ngành Thanh tra An Giang giai đoạn 2021-2025

09/03/2020

Ngày 26/02/2020, Thanh tra tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 11/KH-TTT về phát triển ngành Thanh tra An Giang 5 năm (2021-2025)

Cụ thể, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chủ yếu của ngành Thanh tra giai đoạn 2021-2025:đổi mới mạnh mẽ ngànhThanh tra một cách toàn diện, có chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; bám sát và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đạt được những chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời tăng cường trật tự kỷ cương trong xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.


Một số chỉ tiêu theo Kế hoạch đề ra


Công tác thanh tra


Tập trung thanh tra trách nhiệm việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan hành chính nhà nước, gắn với thanh tra các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung các lĩnh vực: đầu tư công, quản lý đất đai, khoáng sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, các chính sách an sinh xã hội...; Thực hiện 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, thanh tra diện rộng và đột xuất của cấp có thẩm quyền giao; đảm bảo tỷ lệ thu hồi đạt từ 90% trở lên giá trị kinh tế sai phạm được cấp thẩm quyền quyết định thu hồi nộp ngân sách qua các cuộc thanh tra.


Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tăng cường trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, nhất là cấp huyện; phối hợp tốt với thanh tra các cấp, nhất là Thanh tra Chính phủ để giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, các vụ tồn đọng kéo dài; đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm theo kế hoạch và đột xuất trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật từ cơ sở đạt 85% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh; hạn chế thấp nhất các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu nại vượt cấp; không để xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; tham mưu thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt từ 90% trở lên.


Công tác phòng, chống tham nhũng


Tăng cường thanh tra trách nhiệmvà nêu gương của người đứng đầu về phòng, chống tham nhũng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này; phối hợp với ngành tư pháp có kế hoạch tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng hàng năm, xác định nội dung cụ thể, chuyên đề để đảm bảo công tác tuyên truyền có chiều rộng và chiều sâu; thực hiện 100% các cuộc, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm theo kế hoạch và đột xuất trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tham mưu cấp thẩm quyền xử lý kịp thời, đúng pháp luật 100% các vụ tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra...

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Kế hoạch phát triển ngành Thanh tra An Giang giai đoạn 2021-2025

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn