Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tham nhũng

An Giang triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

09/03/2020

Nhằm thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/02/2020 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch tập trung 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.

Nhằm thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/02/2020 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch tập trung 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.


Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, trọng tâm là Luật PCTN năm 2018, các văn bản hướng dẫn thi hành và nhất là những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập. Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 – 2021; Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 05/11/2019 thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2020.


Thứ hai, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy về PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai minh bạch trên các lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập… Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Luật PCTN năm 2018.


Thứ ba, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết; quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN theo tinh thần Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng nhủng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định của pháp luật về PCTN.


Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng, chú trọng công tác quản lý cán bộ nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận quan tâm về đất đai, môi trường, khoáng sản; tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; chương trình mục tiêu quốc gia; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức... Giải quyết kịp thời, có chất lượng các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh về tham nhũng, nhất là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN của các cơ quan thanh tra nhà nước (tập trung vào những nơi có đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến). Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ về PCTN. Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Tăng cường công tác giám định tư pháp, củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp.


Thứ năm, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật PCTN; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc tham nhũng.


Thứ sáu, tổ chức thực hiện PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật PCTN năm 2018, các văn bản hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình nhằm xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng. Tăng cường công tác tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức.


UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước; Lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, căn cứ Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện.


Giao trách nhiệm cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh (Chỉ số PACA); sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng khi có yêu cầu của Thanh tra Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 theo Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01/11/2019 và Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh.

 

Đỗ Huy Trung (Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng)

An Giang triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn