Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tham nhũng

An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

17/02/2020

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 04/3/2019 về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình với nhiều hình thức tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) đa dạng và phong phú.

 

Ngoài tổ chức tuyên truyền Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật PCTN, các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, trọng tâm là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc... cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và nhân dân với 807 cuộc, 31.369 lượt người tham dự thông qua nhiều hình thức như các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt, “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị; ngoài ra tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, đài phát thanh các địa phương... Đặc biệt chú trọng tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về PCTN cho lãnh đạo các ngành, UBND các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua đó đội ngũ này có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến lại trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình... nhằm tăng cường tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, công chức, viên chức và người lao động trong công tác PCTN.


Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND thành phố Long Xuyên và UBND huyện Châu Phú thực hiện 02 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành với 480 lượt cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn và người trực tiếp làm công tác PCTN tham dự. Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 25/KH-STP-TTT ngày 10/4/2019 tổ chức 03 lớp cấp tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và PCTN, đối tượng là báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên thuộc hệ thống công đoàn, lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước; Chánh Thanh tra các sở, ban ngành, cán bộ phụ trách công tác PCTN; lãnh đạo UBND, Chánh Thanh tra, Trưởng ban Tiếp công dân huyện, thị xã, thành phố.


Sở Tư pháp đã tổ chức 01 cuộc Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật mới trong đó có nội dung thông tin, truyền thông về các quy định mới của Luật PCTN năm 2018 (theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và Chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019) cho Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh và đội ngũ báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh với 161 lượt người tham dự; cấp phát 230 quyển Luật PCTN năm 2018. Đồng thời, thực hiện rà soát 79 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh (17 Nghị quyết và 62 Quyết định) theo Kế hoạch số 840/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, qua đó chưa phát hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh trái với quy định của Luật PCTN năm 2018.


Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1570/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 04/9/2019 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học PCTN và dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các đơn vị trường THPT, phòng GDĐT huyện, thị đã tổng kết, tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình và điều kiện tại đơn vị mình, hướng đến đẩy mạnh giáo dục lồng ghép thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đồng thời, trang bị tủ sách tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường bao gồm các tác phẩm: Những mẫu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh; phong cách ứng xử Hồ Chí Minh; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nhật ký trong tù.


UBND huyện Phú Tân phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền Luật PCTN năm 2018 cho 100 cán bộ chủ chốt các ban ngành, đoàn thể huyện và các xã thị trấn; đồng thời, Thanh tra huyện triển khai tuyên truyền tại 09 cụm (18 xã, thị trấn) với 900 lượt người tham dự... UBND thành phố Châu Đốc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018 cho đối tương là cán bộ chủ chốt của thành phố, phường, xã, khóm, ấp với 150 lượt người tham dự. Phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tuyên truyền 02 cuộc Luật PCTN năm 2018 cho các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, xã, Ban Chấp hành các Hội, đoàn thể phường xã; 52 Tổ trưởng Tổ Dân vận khóm, ấp và chức sắc, chức việc tôn giáo, dân tộc với khoảng 300 lượt người tham dự... Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành đã tổ chức triển khai Luật PCTN cho cán bộ, công chức, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể huyện, xã; trưởng, phó trưởng các ấp, lực lượng công an quân sự với 07 cuộc, 296 lượt người tham dự.


Tòa án nhân dân hai cấp trong tinh đã tổ chức quán triệt Luật PCTN năm 2018 cho 251 lượt cán bộ, công chức. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Luật gia tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục dục ý thức trách nhiệm trong công tác PCTN gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện công tác PCTN, lãng phí gắn với phong trào thi đua của Tòa án nhân dân hai cấp.


Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, phối hợp Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố bố trí thời lượng hoặc lồng ghép nội dung thực hiện tuyên truyền Luật PCTN trên hệ thống truyền thanh. Trong năm 2019, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện 1.819 tin, 876 bài, 66 chuyên mục, 32 tiết mục, 34 phóng sự, 18 phỏng vấn, 20 câu chuyện truyền thanh phổ biến, tuyên truyền các văn bản, quy định pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; chỉ đạo ban biên tập, phóng viên phụ trách địa bàn thường xuyên đưa tin, bài và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thông tin tuyên truyền về nội dung của Luật PCTN.


Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021", UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01/11/2019 thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 703/KH-UBND và Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 05/11/2019 thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 thành lập Ban chỉ đạo Đề án và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo do đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm Trưởng ban, lãnh đạo Sở Tư pháp làm Phó Trưởng ban và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức làm thành viên.


UBND tỉnh lựa chọn và xây dựng 02 mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN: Cấp tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và cấp huyện tại UBND huyện Phú Tân với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức các hoạt động như nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức; các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại địa phương; hỗ trợ tài liệu pháp luật về PCTN; tiếp tục thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng...


Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN và nhất là Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:


1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công PCTN...
2. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” và Văn bản số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ.


3. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.


4. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.


5. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng dạy học PCTN và dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đỗ Huy Trung (PTP. Thanh tra phòng, chống tham nhũng)

An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn