Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra

Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang

09/10/2018

Tăng cường thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, ngày 24/6/2016, UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị 1714/CT-UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo theo dõi thực hiện kết luận thanh tra.

Tăng cường thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, ngày 24/6/2016, UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị 1714/CT-UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo theo dõi thực hiện kết luận thanh tra.


Qua công tác theo dõi, rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn năm 2017, cho thấy phần lớn các kết luận thanh tra khi ban hành đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, các cuộc thanh tra cũng như kết luận thanh tra ngày càng được nâng cao về chất lượng, các kiến nghị cụ thể, rõ ràng hơn đối với các sai phạm về kinh tế, đất đai, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có sai phạm nên việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra được thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Khi kết luận thanh tra được ban hành, các cơ quan, đơn vị chủ động cập nhật các thông tin, số liệu có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện theo quy định, góp phần nâng cao tỷ lệ thực hiện kết luận thanh tra lên 74,82%. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân là đối tượng thanh tra phải thực hiện kết luận thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm các kiến nghị tại kết luận. Tuy nhiên, qua đó cũng còn nhiều kết luận thanh tra chưa được thực hiện hoàn thành, còn tồn đọng qua nhiều năm, kết luận thanh tra có kiến nghị thu hồi tiền và diện tích đất có giá trị lớn chậm được thực hiện hoặc chưa kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm hành chính, dẫn đến một số kiến nghị thanh tra chậm được xử lý.


Để chấp hành hành nghiêm các quy định về thực hiện kết luận thanh tra của Chính phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận thanh tra theo thẩm quyền phân cấp có trách nhiệm theo dõi cần đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra và có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo các kết luận thanh tra được thực hiện hoàn thành sớm nhất./.

 

Khưu Thị Bích (phòng GS,KT&XLSTT)

Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn