Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra

Rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021

05/08/2022

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh,ngày 07/4/2022 Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản số 1761/VPUBND-NC giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Văn bản số 02-CV/ĐRS ngày 28/3/2022 của Đoàn rà soát 870 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hàng năm. Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn rà soát, xây dựng kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021. Trên cơ sở báo cáo rà soát, báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra của các Sở và Ban Dân tộc, Đoàn rà soát đã tiến hành rà soát, tổng hợp kết quả, trình UBND tỉnh báo cáo Đoàn rà soát của Ban Thường vụ tỉnh ủy theo quy định. Kết quả rà soát năm 2021 như sau:

 

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra; rà soát, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc thanh tra, việc ban hành kết luận thanh tra và hoạt động theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan thanh tra cấp tỉnh.


Về kết quả rà soát: tổng số kết luận thanh tra (KLTT) trong đợt rà soát là 56 kết luận, trong đó 38 KLTT ban hành trong năm 2021 và 18 KLTT ban hành trước năm 2021. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế, số tiền: 87.867,18 triệu đồng, cụ thể: sai phạm kinh tế, kiến nghị thu nộp ngân sách 5.853,92 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế 82.013,26 triệu đồng.


Tổng số các kiến nghị của các Đoàn thanh tra đối với các sai phạm đã được phát hiện: 01 kiến nghị xử lý hành chính và 272 kiến nghị khác.
Tổng số các kết luận thanh tra của cơ quan, người có thẩm quyền đối với các sai phạm đã được đoàn thanh tra phát hiện và kiến nghị là 273, gồm: 51 kiến nghị xử lý về kinh tế; 01 kiến nghị xử lý hành chính kỷ luật khiển trách 01 cá nhân; 04 kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 04 cá nhân; 31 kiến nghị xử lý rút kinh nghiệm đối với 12 tập thể, 19 cá nhân có hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước; 186 kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước.


Theo kết quả rà soát, đã thực hiện xong 32/56 KLTT và 232/273 kiến nghị, gồm: 06/17 kiến nghị sai phạm kinh tế, kiến nghị thu nộp ngân sách 780,53/5.853,92 triệu đồng; 19/34 kiến nghị xử lý khác về kinh tế 451,43/82.013,26 triệu đồng; 01/01 kiến nghị xử lý hành chính; 34/35 kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý rút kinh nghiệm; 172/186 kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước. 
Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, trong đó: các kiến nghị ngân sách địa phương đã thực hiện 4/72 kiến nghị, gồm: 18/26 kiến nghị xử lý tài chính (37.893/830.573 triệu đồng); 33/43 kiến nghị xử lý chấn chỉnh quản lý; 03/03 kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân và các kiến nghị quản lý, sử dụng đất trong và sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện 02/04 kiến nghị xử lý chấn chỉnh quản lý.


Qua công tác rà soát, tất cả các kiến nghị của đoàn thanh tra đều được cấp thẩm quyền kết luận, xử lý, tuy nhiên vẫn còn một số kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chưa thực hiện xong là do trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc, doanh nghiệp đang gặp khó khăn, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và các đối tượng thực hiện có khó khăn về kinh tế, không có khả năng khắc phục; bên cạnh đó công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành kết luận chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định để tìm hiểu nguyên nhân, chưa chủ động đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời xử lý các kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định pháp luật./.

 

Rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn