Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra

Kết quả thực hiện KLTT qua công tác rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 10-KH/TU của Tỉnh uỷ

16/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Hàng năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Để thực hiện rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành các quyết thành lập Đoàn rà soát, phê duyệt kế hoạch tiến hành rà soát. Theo đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ rà soát đối với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Hàng năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Để thực hiện rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành các quyết thành lập Đoàn rà soát, phê duyệt kế hoạch tiến hành rà soát. Theo đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ rà soát đối với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.


Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Đoàn rà soát tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh. Liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, kết quả thực hiện như sau: Tổng số kết luận thanh tra (KLTT) trong đợt rà soát là 139 KLTT, trong đó 127 KLTT ban hành trong năm 2017 và 12 KLTT ban hành trước năm 2017 (còn tồn, đến nay chưa thực hiện xong). Tổng số sai phạm về kinh tế là 231.061 triệu đồng và 388.808 m2 đất, trong đó, số tiền sai phạm về kinh tế được kiến nghị thu nộp ngân sách 17.845 triệu đồng, số tiền xử lý khác về kinh tế 213.216 triệu đồng, số diện tích đất phải thu hồi 388.808 m2. Tổng số tổ chức, cá nhân sai phạm là 54 tập thể và 174 cá nhân, trong đó đã xử lý 21 cá nhân với hình thức khiển trách: 09, cảnh cáo: 06 và cách chức: 04 và buộc thôi việc: 02; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc với 03 đối tượng.


Theo kết quả rà soát, vẫn còn 35/139 KLTT chưa thực hiện xong tập trung các lĩnh vực tư pháp, tài chính, tài nguyên và môi trường, nội vụ, khoa học và công nghệ… Các kiến nghị chủ yếu là chấn chỉnh, khắc phục việc thực hiện chưa đúng trình tự, yêu cầu về giấy tờ liên quan đến công chứng, đăng ký khai sinh, tình trạng hôn nhân; các đơn vị phải hoàn nộp tạm ứng ngân sách, nộp trả ngân sách do hết nhiệm vụ chi, xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi đất bãi bồi bị các tổ chức, cá nhân lấn chiếm…, lý do một số hộ dân đi làm ăn xa, không có ở địa phương dẫn đến khó khăn cho quá trình liên hệ, khắc phục trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, một số địa phương chưa bố trí được nguồn vốn, một số ít doanh nghiệp cố tình trốn tránh không thực hiện quyết định xử phạt...


Qua kết quả rà soát, Đoàn rà soát kiến nghị cần có quy định về trách nhiệm, hình thức xử lý và biện pháp chế tài đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân cố tình dây dưa, kéo dài hoặc không còn khả năng thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; cần thiết phải sửa đổi quy định về thời gian ban hành kết luận thanh tra; thời gian thực hiện kết luận thanh tra theo hướng tăng thêm thời gian đảm bảo việc ban hành, thực hiện kết luận thanh tra được chính xác, đầy đủ; kiến nghị các sở đẩy mạnh điều hành, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các trình tự, thủ tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; đối với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị thu hồi tiền và đất chưa thực hiện hoàn thành để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm hoàn thành sớm nhất việc thực hiện các kết luận thanh tra. Đối với Thanh tra tỉnh, thường xuyên đưa đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng về hoạt động thanh tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra, tập trung các kết luận thanh tra chậm thực hiện hoàn thành sau giai đoạn theo dõi, đôn đốc…

 

Khưu Thị Bích (Phòng GS, KT&XLSTT)

Kết quả thực hiện KLTT qua công tác rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 10-KH/TU của Tỉnh uỷ

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn