Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra

Nâng chất công tác giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra tại Thanh tra tỉnh

20/03/2020

Nhằm kịp thời theo dõi, nắm bắt việc chấp hành pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và ý thức kỷ luật của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ thanh tra kinh tế - xã hội; các cuộc thanh tra của Thanh tra tỉnh đều được người ra quyết định thanh tra thành lập Tổ giám sát hoặc phân công công chức giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

 

Theo đó, việc giám sát hoạt động các đoàn thanh tra được triển khai ngay từ khi công bố quyết định thanh tra, quyết định giám sát; căn cứ kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt, sự phân công thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên đoàn thanh tra, thực hiện xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ, triển khai hoạt động thanh tra trực tiếp của đoàn thanh tra tại đơn vị được thanh tra có hay không đảm bảo theo tiến độ, nội dung thanh tra được phê duyệt và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Hoạt động thanh tra cụ thể có được ghi chép Nhật ký thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. Thường xuyên nắm bắt thông tin, đánh giá tình hình, việc chấp hành chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và ý thức kỷ luật của Đoàn thanh tra, cũng như việc thực hiện các quyền trong hoạt động thanh tra đối với đối tượng thanh tra. Kịp thời báo cáo người ra quyết định thanh tra xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc khi tiến hành thanh tra, các ý kiến khác nhau giữa đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra và những hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Khi kết thúc thanh tra trực tiếp, công chức được giao nhiệm vụ giám sát phải có báo cáo kết quả giám sát hoạt động của đoàn thanh tra gửi đến Trưởng đoàn thanh tra, Người ra quyết định thanh tra; qua đó cần có các kiến nghị, đề xuất theo hướng đảm bảo hoạt động thanh tra vửa đúng quy định pháp luật về thanh tra, vừa nâng chất hoạt động thanh tra trong thời gian tới.


Để hoàn thành tốt việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, công chức được giao nhiệm vụ giám sát cần nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm công vụ, không ngừng học tập và nghiên cứu sâu nghiệp vụ chuyên môn ở các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo năng lực công tác ngày càng hiệu quả, chất lượng./.

 

Nguyễn Văn Bé Tư (Thanh tra viên Phòng GS,KT&XLSTT)

Nâng chất công tác giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra tại Thanh tra tỉnh

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn