Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Thanh tra

Thanh tra tỉnh công bố Quyết (lịnh thanh tra một sỗ dự án dầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Châu Thành

07/06/2019

Thực hiện Quyết định số 2937/QD-UBND ngày 20/11/2018 cua UBND tinh về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2019 của ngành Thanh tra An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tinh. Ngày 04/6/2019, tại UBND huyện Châu Thành, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 64/QĐ-TTT ngày 24/5/2019 của Chánh Thanh tra tinh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành.

Thực hiện Quyết định số 2937/QD-UBND ngày 20/11/2018 cua UBND tinh về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2019 của ngành Thanh tra An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tinh. Ngày 04/6/2019, tại UBND huyện Châu Thành, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 64/QĐ-TTT ngày 24/5/2019 của Chánh Thanh tra tinh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành.


Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra cùng với Đoàn Thanh tra và Tố Giám sát. về phía UBND huyện Châu Thành có ông Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; ông Phạm Minh Phong - Phó Chánh Văn phòng IIĐND - UBND huyện; Ồng Nguyễn Tấn Phong - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Khu vực cùng với lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Thành.


Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Vãn Giàu - Trưởng Đoàn Thanh tra thông qua toàn văn Quyết định số 64/QĐ-TTT ngày 24/5/2019 cua Chánh Thanh tra tỉnh và một sô quy định vê nhiệm vụ, quyền hạn cua Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn Thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan.


Ông Nguyễn Đình Chương - Tổ trưởng Tổ giám sát Đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định số 65/QĐ-TTT ngày 24/5/2019 cua Chánh Thanh tra tỉnh về việc giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Châu Thành.
Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện kế hoạch dầu tư công trung hạn; chọn một số dự án đầu tư để kiểm tra về công lác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện dự án dầu tư.


Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.


Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra phát biểu: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh đã được UBND tinh phê duyệt. Trong quá trình thanh tra, đề nghị các đơn vị có liên quan phôi hợp cung câp hồ sơ dầy đủ, kịp thời để Đoàn thanh tra sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn Thanh tra và Tổ Giám sát thực hiện nhiệm vụ dúng theo quy định cua pháp luật, đảm bảo cuộc thanh tra chính xác, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra.


Về phía UBND huyện Châu Thành, ông Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện thống nhất với nội dung thanh tra, ghi nhận các ý kiến của Đoàn Thanh tra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị được thanh tra tạo điều kiện để hỗ trợ Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trương Kim Phụng (Phòng Thanh tra Kinh tế)

Thanh tra tỉnh công bố Quyết (lịnh thanh tra một sỗ dự án dầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Châu Thành

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn