Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Thanh tra

Những kết quả qua công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2019

29/03/2019

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng quý I trong tỉnh đạt được những kết quả chủ yếu sau:

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng quý I trong tỉnh đạt được những kết quả chủ yếu sau:


Việc tuyên truyền và ban hành văn bản về phòng, chống tham nhũng:


Các cấp, các ngành, địa phương duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, quy định pháp luật về PCTN thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị, hội nghị và “Ngày pháp luật”. Trong kỳ, đã tổ chức tuyên truyền 206 cuộc với 4.899 lượt người tham dự; ngoài ra, tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thanh, các chuyên trang, chuyên mục về PCTN.


Thực hiện quy định pháp luật về PCTN, ngày 19/02/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND thực hiện công tác PCTN năm 2019, đồng thời ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai thi hành Luật PCTN 2018. Trên cơ sở đó, từng cơ quan, tổ chức và địa phương tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện; trong kỳ đã ban hành 85 văn bản liên quan công tác PCTN, báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập và quyết định thanh tra trách nhiệm PCTN…


Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:


Trong quý, các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện việc phân cấp quản lý, sử dụng ngân sách, kinh phí, mua sắm, sửa chữa tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhìn chung, việc tổ chức triển khai thực hiện và công khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.


Thực hiện Văn bản số 120/TTCP-C.IV ngày 28/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ngày 31/01/2019, UBND có Văn bản số 89/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, nắm tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công, việc tặng quà, nhận quà tặng trái quy định thuộc phạm vi, địa bàn quản lý trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Qua tổng hợp báo cáo, chưa phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân vi phạm quy định về sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà tặng.


Trong quý, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 09 người. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác minh bạch, tài sản thu nhập năm 2018 theo Công văn số 1110/UBND-NC ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh, hiện đang trong giai đoạn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; đồng thời, hoàn thành 02 cuộc kiểm tra về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập tại Sở Giao thông Vận tải (Thanh tra tỉnh tiến hành) và tại Ban Quản lý công viên Mỹ Thới (UBND thành phố Long Xuyên tiến hành). Qua kiểm tra, nhận thấy 02 đơn vị vẫn còn những hạn chế, thiếu sót trong việc xác định đối tượng và thực hiện kê khai chưa chính xác, đầy đủ và đảm bảo trình tự, thủ tục quy định.
Trong kỳ, cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý 02 vụ, 02 bị can với số tiền 1.026 triệu đồng; kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 01 vụ, 01 bị can. Ngoài ra, tiếp tục xác minh làm rõ 02 vụ có dấu hiệu tham nhũng do các ban ngành chuyển đến. Tòa án xét xử phúc thẩm 01 vụ, trả hồ sơ 01 vụ và đang thụ lý 04 vụ.


Đánh giá công tác PCTN trong kỳ, cho thấy:


Ngay từ đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các cấp ủy, cơ quan, chính quyền địa phương đã tập trung triển khai thực hiện công tác PCTN, nhất là các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19/02/2019 về thực hiện công tác PCTN năm 2019 và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 04/3/2019 về triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; các sở, ban, ngành và các địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện công tác này.


Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được duy trì. Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức được tiếp tục thực hiện. Việc nắm tình hình sử dụng tải sản công, tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng trái quy định trong dịp tết Kỷ Hợi năm 2019 được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện công khai, minh bạch về mọi hoạt động tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đầu năm. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai theo chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2019...


Việc xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCTN tại một số đơn vị chưa đảm bảo, còn chậm. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ từng cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức mà chủ yếu do các cơ quan thanh tra tiến hành. Việc tuyên truyền Luật PCTN năm 2018 chờ Trung ương ban hành đề cương hướng dẫn...


Phương hướng, nhiệm vụ trong quý II/2019


Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về PCTN; trọng tâm là Luật PCTN 2018.
Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo hạn kỳ; tổng hợp kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân; công khai, minh bạch trong mọi hoạt động...


Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chú trọng xây dựng đội ngũ công chức có đạo đức công vụ, trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ tốt, cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước quan trọng, dễ xảy ra tham nhũng, để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực.


Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo liên quan đến tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ thuộc từng lĩnh vực quản lý.


Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên phạm vi toàn tỉnh.


Tập trung triển khai, thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 (Bộ Chỉ số PACA) theo Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 của Thanh tra Chính phủ./.

 

Phan Thị Cẩm Nhung (Phòng TT. Nội chính - Văn xã)

Những kết quả qua công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2019

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn