Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Khiếu nại, tố cáo

Công bố kêt luận thanh tra thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai

03/06/2019

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTT ngày 18/02/2019 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch ƯBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, thời kỳ thanh tra từ năm 2017 đến năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTT ngày 18/02/2019 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch ƯBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, thời kỳ thanh tra từ năm 2017 đến năm 2018.

 

Từ ngày 06/3/2019 đến 12/4/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 08 đơn vị gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (HĐND&ƯBND) huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ủy ban nhân dân (ƯBND) 04 xã Vĩnh Hội Đông, Nhơn Hội, Phước Hưng và Khánh An.

 

Ngày 23/5/2019 tại UBND huyện An Phú, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT ngày 16/5/2019, thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thành viên Đoàn thanh tra, Chủ tịch ƯBND huyện An Phú, đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện và ƯBND 14 xã, thị trấn.

 

Kết luận thanh tra đã nêu rõ những nội dung huyện làm được cần tiếp tục phát huy, nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều hạn chế, cụ thế đê nghị Chủ tịch UBND huyện lưu ý một số vần đề trọng tâm cần làm tốt hơn trong thời gian tới như sau:

 

- Thực hiện đúng quy định chế độ chi hỗ trợ tiền tiếp công dân cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

 

- Chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót về việc tiếp nhận, kiểm tra, xử lý các điều kiện ban đầu khi tiếp nhận đơn thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý; việc xác định thẩm quyền giải quyết, hình thức ban hành văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai...

 

- Khẩn trương tổ chức thực hiện 06 quyết định có hiệu lực pháp luật chưa thi hành xong.

 

- Qua các nội dung kết luận thanh tra, đề nghị các đơn vị còn lại chưa được thanh tra cần quan tâm tự kiểm tra ở đơn vị mình để cùng huyện thực hiện tốt hơn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Chủ tịch UBND huyện An Phú thống nhất tiếp thu và thực hiện nội dung Kết luận thanh tra. Trong đó, ƯBND huyện thực hiện ngay một số nội dung như:

 

- Cấp kinh phí cho các phòng, ban và cấp xã đảm bảo đủ chi tiền bồi dưỡng tiếp công dân và khắc phục việc áp dụng chi chưa đúng quy định. Triên khai tổ chức thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật còn tôn. Đê nghị các đơn vị được thanh tra khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót mà Ket luận thanh tra đã nêu.

 

- Đối với các đơn vị chưa được thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị cũng cần phải tô chức cuộc họp đế kiểm tra lại công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai của đơn vị mình để tự sửa chữa (nếu có).

 

- Đồng thời UBND huyện sẽ phân công cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tô chức thực hiện từng nội dung theo kêt luận thanh tra và có báo cáo kêt quả thực hiện kết luận thanh tra về ƯBND tỉnh, Thanh tra tỉnh theo đúng quy định./.


Võ Huyền Văn (Phòng TT. Khiếu nại, tố cáo)

Công bố kêt luận thanh tra thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn