Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về "nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn"

13/07/2020

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về "Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn", hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh từng bước được nâng lên, đổi mới về nội dung và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

 

* Công tác tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết


Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Công đoàn cơ sở đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Uỷ ban kiểm tra (UBKT) công đoàn” đạt được những kết quả nhất định. Hàng năm, UBKT Công đoàn đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện và báo cáo theo yêu cầu của UBKT Công đoàn cấp trên; thành viên UBKT thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ cán bộ UBKT Công đoàn; tham dự đầy đủ các buổi họp do BCH Công đoàn triệu tập; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.
Công đoàn cơ sở luôn quan tâm theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo các điều kiện cần thiết về vật chất, tinh thần theo đúng quy định của pháp luật giúp công đoàn viên yên tâm công tác, mọi chế độ chính sách của công chức, người lao động được thực hiện theo quy định về công chức và quy định của ngành. Nhìn chung tư tưởng của công đoàn viên ổn định, an tâm công tác lâu dài và có ý thức tự nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chính trị.


* Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp


UBKT Công đoàn đã xây dựng Quy chế hoạt động của UBKT (Quy chế số 11/QC-UBKT ngày 26/02/2018), Chương trình, kế hoạch công tác của UBKT Công đoàn hàng năm. Trong 05 năm, UBKT Công đoàn đã thực hiện 10 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ công đoàn, kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; giám sát việc chấp hành Điều lệ công đoàn tại các Tổ Công đoàn.


Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn được BCH Công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc, vận động quỹ tương trợ tại đơn vị trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các CĐV nhằm góp phần giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tham gia đóng góp các hoạt động xã hội, các phong trào văn hóa, thể thao do công đoàn cấp trên phát động; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”; phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh hợp đồng với bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám, tầm soát sức khỏe cho CĐV… không có công đoàn viên vi phạm các quy định về chấp hành Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của công đoàn đến mức phải xử lý kỷ luật, không có tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của CĐV.


Công tác kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn được BCH Công đoàn thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn. Đảm bảo thu đủ, thu kịp thời đoàn phí công đoàn. Việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chi hành chính và chi khác, tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi đoàn viên. Có mở sổ sách, biểu mẫu kế toán đảm bảo quy định. Việc ghi chép sổ kế toán rõ ràng, sạch sẽ. Lập chứng từ thu, chi phản ánh trung thực, chính xác. Lập báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn đảm bảo thời gian quy định.


Đoàn viên công đoàn nghiêm túc trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tư tưởng, lập trường  chính trị vững vàng; thực hiện đóng công đoàn phí đầy đủ theo quy định; tích cực tham gia hoạt động phong trào do Ban Chấp hành Công đoàn phát động. Tổ trưởng Tổ Công đoàn thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, tham gia, đề xuất với Lãnh đạo Phòng và BCH Công đoàn đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách đúng quy định cho công đoàn viên.


Hằng năm, các thành viên của UBKT công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của cơ quan; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn theo kế hoạch của Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên.


* Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy Ủy ban kiểm tra


UBKT Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 đồng chí (được công nhận tại Quyết định số 1038/QĐ-LĐLĐ ngày 12/9/2017 của LĐLĐ tỉnh An Giang). Về chuyên môn nghiệp vụ, UBKT có 01 đồng chí trình độ Thạc sỹ, 02 đồng chí trình độ Đại học, trong đó: 01 đồng chí trình độ Cao cấp lý luận chính trị; 02 đồng chí trình độ Trung cấp lý luận chính trị. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT là Ủy viên BCH Công đoàn nên rất thuận lợi trong các hoạt động của UBKT.


* Công tác ban hành văn bản, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ UBKT Công đoàn


Việc ban hành các văn bản của UBKT, các văn bản của Đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Công đoàn bảo đảm về thể thức theo quy định, hướng dẫn của công đoàn cấp trên. BCH Công đoàn cơ sở luôn tạo điều kiện cho thành viên UBKT được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của công đoàn cấp trên, nội dung bồi dưỡng phù hợp, sát với thực tiễn hoạt động của UBKT Công đoàn, đáp ứng yêu cầu hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT công đoàn.


* Đảm bảo điều kiện làm việc và thực hiện các cơ chế chính sách đối với cán bộ UBKT Công đoàn


BCH Công đoàn cơ sở luôn quan tâm, tạo điều kiện, đảm bảo trang thiết bị cho hoạt động của UBKT công đoàn; chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra được thực hiện đúng theo quy định.


Với những kết quả đạt được qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 6b, hoạt động của UBKT Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh từng bước được nâng lên, đổi mới về nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cán bộ UBKT được BCH Công đoàn quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, có trình độ chuyên môn tài chính và pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết của BCH Công đoàn đơn vị, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn của công đoàn viên, tăng cường quản lý thu, chi tài chính, tài sản công đoàn, hạn chế tiêu cực tham nhũng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên.

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về "nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn"

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn